แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจในด้านข้อมูลข่าวสารของกองบัญชาการกองทัพไทย
คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์ที่จะสำรวจความต้องการและความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 เพื่อแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัยเข้าถึงสืบค้นได้งาย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการ ในการกรอกแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2: ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
ส่วนที่ 3: ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ *
อาชีพ *
ส่วนที่ 2: ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
เกณฑ์การให้คะแนน

5 พอใจมากที่สุด
4 พอใจมาก
3 ปานกลาง
2 ไม่พอใจมาก
1 ไม่พอใจมากที่สุด

ด้านเนื้อหาความพึงพอใจ *
5
4
3
2
1
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพในเว็บไซต์มีความเหมาะสมน่าสนใจ
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
5
4
3
2
1
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
16. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
ส่วนที่ 3: ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ไม่มีชื่อ
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
5
4
3
2
1
17. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
18. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
19. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
20. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms