តេស្តសមត្ថភាពសិស្សថ្នាក់ទី១២ ផ្នែកគណិតវិទ្យា (Online)
តេស្តគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ (រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១២៥)
សេចក្ដីណែនាំ ៖
>> ចំពោះសំណួពហុជ្រើសរើស ត្រូវជ្រើសយកតែចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយគត់។
>> លំហាត់ចម្លើយខ្លី ត្រូវសរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយដែលសម្រួលរួច។
រៀបចំដោយលោកគ្រូ សុខ ពិសិដ្ឋ
Tel : 016 510 532
Blog : www.pisethsok.wordpress.com
FB : www.facebook.com/TeacherSokPiseth/
សូមសរសេរឈ្មោះរបស់អ្នក *
លំហាត់ទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ Z=-2 គឺ ៖
ជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវដែលមានតែមួយគត់
លំហាត់ទី២ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ Z=-2i -1គឺ ៖
ជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវដែលមានតែមួយគត់
លំហាត់ទី៣ ៖ កំណត់ចំនួនពិត x និង y ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ (x+y)+(2x-y)i=2-5i
សម្គាល់ ៖ សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយមិនដកឃ្លាទេ។ ឧទាហរណ៍ ៖ x=1,y=2
លំហាត់ទី៤ ៖ គណនា (3+i)(2+4i) ដោយសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់a+bi
សម្គាល់ ៖ សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយមិនដកឃ្លាទេ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ 2+3i
Captionless Image
Captionless Image
Captionless Image
Captionless Image
សម្គាល់ ៖ សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយ មិនដកឃ្លាទេ។ ឧទាហរណ៍ ៖ Z=0-2i (ក្នុងលំហាត់នេះប្រើZ មិនមែនzទេ)
Captionless Image
សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយ មិនដកឃ្លាទេ ដោយយកតម្លៃខាងមុខជាម៉ូឌុលនិងតម្លៃខាងក្រោយជាអាគុយម៉ង់(តូចជាង៩០ដឺក្រេ)។ ឧទាហរណ៍៖ 2,90
Captionless Image
សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយ ឧទាហរណ៍៖ -42
Captionless Image
សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយ ឧទាហរណ៍៖ -2/5
Captionless Image
សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយ ឧទាហរណ៍៖ -2/5
Captionless Image
សម្គាល់ ៖ សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយ មិនដកឃ្លាទេ។ ឧទាហរណ៍ ៖ a=1,b=2
Captionless Image
Captionless Image
Captionless Image
Captionless Image
Captionless Image
Captionless Image
Captionless Image
លំហាត់ទ២១ ៖ គេមានចំណុច A(2,-1,3) និង B(-3,1,2)។ កំណត់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រAB
សម្គាល់ ៖ សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយ មិនដកឃ្លាទេ ហើយមិនចាំបាច់ដាក់អក្សរABទេ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ (1,-2,4)
សម្គាល់ ៖ សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយ មិនដកឃ្លាទេ ហើយមិនចាំបាច់ដាក់អក្សរAB.ACទេ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ 4
Captionless Image
សម្គាល់ ៖ សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយ ហើយមិនចាំបាច់ដាក់អក្សរមុំទេ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ 30
Captionless Image
លំហាត់ទី២៤ ៖ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមដែលមានកំពូល A(1,2,1) , B(2,1,-3) , C(2,3,1),D(1,4,5)
សម្គាល់ ៖ សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ 8
លំហាត់ទី២៥ ៖ រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកាត់តាមចំណុចA(1,2,3) , B(3,2,1) , C(-1,-2,2)។
សម្គាល់ ៖ សរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយ ដែលមានទម្រង់ ax+by+cz+d=0 ដែល a>0 ។ ឧទាហរណ៍ ៖ 8x-5y+8z-13=0
បើមានចម្ងល់ ឬ មានការកែលំអរ ឬមានសំណូមពរផ្សេង សូមសរសេរនៅខាងក្រោមនេះ ឬ តាមទូរស័ព្ទលេខ ០១៦ ៥១០ ៥៣២ ឬ FB : www.facebook.com/TeacherSokPiseth/ ។ សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួម
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy