แบบสอบถามความพึงพอใจและรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือน ตุลาคม 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกตอบข้อความตามความเป็นจริง ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
ชาย
หญิง
1.1 เพศ
1.2 อายุ *
1.3 ตำแหน่ง *
1.4 ช่วงเวลาที่มาติดต่อสหกรณ์ *
ตอนที่ 2
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ (ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของงานบริการในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด)
2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ/ระดับความพึงพอใจ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1) การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2) ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามที่ประกาศหรือแจ้งไว้
3) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
4) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2.2 ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่าย/เจ้าหน้าที่
ฝ่ายอำนวยการ/ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสมทบ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1) การให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ
2) ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ
3) ความรู้ ความสามารถในการบริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ น่าเชื่อถือ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
ฝ่ายสินเชื่อ/ฝ่ายติดตามหนี้ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1) การให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ
2) ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ
3) ความรู้ ความสามารถในการบริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ น่าเชื่อถือ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายทะเบียนและและเงินโอน *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1) การให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ
2) ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ
3) ความรู้ ความสามารถในการบริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ น่าเชื่อถือ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1) การให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ
2) ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ
3) ความรู้ ความสามารถในการบริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ น่าเชื่อถือ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
2.3 สิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1) ป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
2) ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารคำขอ ปากกา เป็นต้น
3) การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น
4) ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ชากาแฟ ขนม ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา เป็นต้น
5) ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
6) การติดต่อข่าวสารผ่าน Website line Facebook e-mail
Clear selection
2.4 คุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1) การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ
2) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
3) ผลการให้บริการในภาพรวม
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและร้องเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy