แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ Computer Clean Project

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ Computer Clean Project ของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามด้วยความเที่ยงธรรมและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานของสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. การให้บริการในการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
  2. ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา
  3. การให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม
  4. ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
  5. บริการด้วยความยินดีและเต็มใจบริการ
  6. ความพึงพอใจต่อการรับบริการโดยภาพรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question