POZVÁNKA
Pozvánka na interdisciplinárnu konferenciu organizovanú Sociologickým ústavom SAV a projektom APPV č. 15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe, sekciou metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Friedrich Ebert Stiftung.

Programový výbor konferencie: prof. PhDr. Silvia, Miháliková, CSc., prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.,
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.,

Motto konferencie
Hodnoty spoločnosti sa prejavujú najzreteľnejšie v jej vzťahu k svojim najslabším členom
Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je
- zhromaždiť a prezentovať výskumné poznatky spoločenských, lekárskych a prírodných vied o účinkoch chudoby a deprivácie na kognitívne a sociálne napredovanie detí
- vykonať kritický odpočet pokroku Slovenska v znižovaní chudoby detí a
- upozorniť na potrebu razantnejšej intervencie verejných politík do zlepšovania životných podmienok detí na Slovensku.
Koncepcia konferencie
Konferencia je zamýšľaná ako dialóg spoločenských a prírodných vedcov a odborníkov verejnej správy (MŠVVŠ, MPSVaR a ďalšie) zodpovedných za príslušnú oblasť verejnej politiky a zástupcov občianskej spoločnosti. Jeho vyústením by malo byť vyhlásenie – odporúčanie pre decíznu sféru v záujme odstraňovania chudoby a deprivácie zo života detí.
PROGRAM
Detaily programu budú priebežne upresňované, ďakujeme za porozumenie.

8:30 - 9:30 Registrácia
9:30 Úvodný príhovor - prof. Silvia Miháliková, PhD. riaditeľka SÚ SAV

9:40 - 13:00 Pozvané prednášky a diskusia
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., ÚEE, Biomedicínske centrum SAV
RNDr. Michal Dubovický, CSc., ÚEFT, Centrum experimentálnej medicíny SAV
doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc., Klinika detskej psychiatrie LFUK, NÚDCH
PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Sociologický ústav SAV
Mgr. Daniel Škobla, PhD., Ústav etnológie SAV
Obed

14:00 - 16:30 Panelové diskusie a všeobecná diskusia
Účastníkmi panelových diskusií budú prednášajúci a ďalší vedci, odborníci z ministerstiev a inštitúcií verejnej správy a zástupcovia občianskej spoločnosti venujúci sa obhajobe práv detí. Panelové diskusie sú radené za sebou - v záujme prístupnosti pre všetkých.

Panelová diskusia A
Téma 1: ochrana dostačujúceho príjmu na uspokojenie základných potrieb pre zdravý vývoj dieťaťa v Slovenskej republike
Téma 2: bezpečné a priestorovo dostačujúce bývanie detí n Slovenskej republike

Panelová diskusia B
Téma 3: včasná intervencia (starostlivosť o deti v rannom veku) v Slovenskej republike
Téma 4: dostupnosť predškolskej výchovy v Slovenskej republike.


16: 30 Prijatie spoločného vyhlásenia a ukončenie konferencie

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms