แบบสอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีให้กับกำลังพล ทร. ที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีให้กับกำลังพล ทร. ที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบ และหรือเสนอข้อคิดเห็นตามรายการต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สถานะ *
4. สถานที่ทำงาน *
5. รายได้ *
6. สถานะทางครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) *
Required
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเข้าใจ
1. ท่านทราบสถานที่ตั้ง และเข้าใจถึงภารกิจและการดำเนินการของการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี หรือไม่ *
2. ท่านทราบหรือไม่ว่า กิจการการฌาปนกิจฯ มีสมาชิกมากกว่า 85,000 คน กรณีที่สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือในการจัดการศพและเงินสงเคราะห์แก่ทายาทประมาณ 340,000 บาท ต่อราย เฉลี่ยสมาชิกเสียชีวิต 70 ศพต่อเดือน เป็นเงิน (4 บาท x 70 ศพ) 280 บาท (ตัวอย่าง : หากเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุ 22 ปี และเสียชีวิตเมื่ออายุ 60 ปี จะต้องส่งเงินประมาณ 38 ปี เป็นเงินประมาณ 140,000 ซึ่งนับว่าคุ้มค่าและมากกว่าการทำประกันชีวิตรวมทั้งถือว่าได้มีโอกาสทำบุญร่วมกับครอบครัวทหารเรือในการจัดการศพและสงเคราะห์ทายาทอีกทางหนึ่งด้วย) และถ้าหากเพิ่มจำนวนสมาชิกเงินสงเคราะห์แก่ทายาทก็จะเพิ่มขี้นด้วย *
3. ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี หรือไม่ *
ส่วนที่ 3 สำหรับสมาชิกกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี
1. ท่านเคยมีประสบการณ์ที่ครอบครัวที่เป็นสมาชิกกิจการฌาปนกิจฯ หรือครอบครัวของผู้ร่วมงานเสียชีวิต และได้รับการสงเคราะห์ในการดำเนินการต่าง ๆ มาก่อนแล้วหรือไม่
2. ท่านเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและทายาทผู้เสียชีวิต มีความเหมาะสมเพียงพอแล้วหรือไม่
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
2.1 การจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
2.2 การอำนวยความสะดวกในการขอพระราชทาน เกี่ยวกับพิธีศพต่างๆ
2.3 การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทอย่างรวดเร็ว ทั้งจำนวนเงิน 200,000 บาท เมื่อเสียชีวิต และส่วนที่เหลือภายในระยะเวลา 90 วัน
3. ท่านทราบหรือไม่ว่า ตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี พ.ศ.2551 ท่านสามารถนำครอบครัวประกอบด้วย คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีคุณสมบัติครบถ้วนมาสมัครเป็นสมาชิกของกิจการฯ ได้
4. ท่านมีบุคคลในครอบครัวที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของกิจการฌาปนกิจฯ และมีความประสงค์จะนำมาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกิจการฌาปนกิจฯ อีกหรือไม่
4.1 หากมี มีจำนวนเท่าใด
5. หากสมาชิกในครอบครัวของท่านในข้อ 4 มีความประสงค์สมัครแต่มีคุณสมบัติไม่ครบ เช่น อายุเกินที่กำหนด เป็นต้น และการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี จะเปิดกรณีพิเศษให้ท่านนำสมาชิกในครอบครัวมาสมัครเพิ่มเติม ท่านมีความสนใจหรือไม่
6. กรณีตามข้อ 5 ท่านยินยอมให้กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเรียกร้องเก็บเงินย้อนหลังเป็นค่าชดเชยให้สอดคล้องและเทียบเท่ากับสมาชิกท่านอื่นๆ หรือไม่
7. ปัจจุบัน กิจการการฌาปนกิจฯ กำหนดหักเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิตศพละ 4 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ที่จะได้รับประมาณ 340,000 บาทต่อรายและถ้าหากกิจการการฌาปนกิจฯ จะเพิ่มการตัดเงินสงเคราะห์มากขึ้น เพื่อให้ทายาทของผู้เสียชีวิตได้รับการสงเคราะห์ที่มากขึ้นตามสภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่และควรเพิ่มเป็นเท่าไร เช่น ถ้ากิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี มีสมาชิก 100, 000 คน หักเงินสงเคราะห์ศพละ 10 บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 1 ล้านบาท เป็นต้น (ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการฯ พ.ศ.2547 ข้อ 14 (3) (ง) ให้ตัดได้ไม่เกินศพละ 20 บาท)
ส่วนที่ 4 สำหรับกำลังพลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกิจการการฌาปนกิจฯ
1. ท่านเคยเห็นและ/หรือมีประสบการณ์ที่เพื่อนร่วมงานและ/หรือสมาชิกในครอบครัวผู้ร่วมงานที่เป็นสมาชิกของกิจการการฌาปนกิจฯ เสียชีวิตและได้รับการสงเคราะห์จากกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี มาบ้างหรือไม่
2. ถ้าท่านเคยมีประสบการณ์ท่านเห็นว่ากิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีได้ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกอย่างสมเกียรติและเหมาะสมหรือไม่
3. เหตุผลที่ท่านไม่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกิจการฌาปนกิจฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4. หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกปัจจุบันท่านมีความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีหรือไม่
5. กรณีท่านมีอายุเกินกว่าเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดและท่านประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ท่านจะยินยอมให้กิจการฌาปนกิจฯ เรียกเก็บเงินชดเชยย้อนหลัง เพิ่มขึ้นบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ และเป็นธรรมแก่สมาชิกเดิม ได้หรือไม่
6. ท่านมีความประสงค์จะนำครอบครัว มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกิจการการฌาปนกิจฯ ด้วยหรือไม่
7. หากท่านมีความประสงค์จะนำครอบครัวมาสมัครเป็นสมาชิก ท่านต้องการให้กิจการการฌาปนกิจไปให้บริการรับสมัครในพื้นที่ใดและในวันหยุดราชการหรือไม่
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ให้มีความเหมาะสม ดีขึ้นอย่างไร
Your answer
กิจการการฌาปนกิจฯ
- ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

- กรุณาส่งแบบสอบถามคืนภายใน 31 พ.ค.62

กองทัพเรือ : "ช่วยเหลืออย่างสมเกียรติ บริการอย่างพึงพอใจ"

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service