Přihláška do spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s.
V dalším textu je ke spolku referováno zkratkou EYCB.
Jméno a příjmení *
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefonní kontakt *
Your answer
Místo trvalého bydliště a/nebo město, kde se zdržujete nejčastěji *
Your answer
Skype
Your answer
Datum narození *
Your answer
Studuji obor / Pracuji jako *
Your answer
Vaše zájmy, koníčky *
Your answer
Kdy a jak jste se o EYCB dověděl/a? *
Your answer
Chci se stát *
Proč se chci stát členem/dobrovolníkem EYCB? *
Your answer
Co mohu EYCB nabídnout? (Popište prosím vaše schopnosti, zkušenosti, kontakty apod., které mohou být spolku užitečné.) *
Your answer
Jaké jsou vaše zkušenosti s programem Erasmus+: Mládež (příp. jinými mezinárodními vzdělávacími programy), neformálním vzděláváním, dobrovolnictvím a/nebo aktivním občanstvím? *
Your answer
Co byste chtěli, aby vám EYCB nabídlo jako svému členovi/dobrovolníkovi? Co očekáváte od svého členství ve spolku? *
Your answer
Je pro mě problém účastnit se akcí a/nebo schůzí v Břeclavi a jejím okolí? *
Kolik času jste schopen/schopna a ochoten/ochotna věnovat své činnosti ve spolku? (V průběhu kolika dnů za měsíc můžete/chcete pro sdružení pracovat?) *
Do jakých činností se chcete v rámci EYCB zapojit? *
Required
Seznámení se stanovami EYCB *
Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, tj. jméno, příjmení, bydliště, datum narození, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, Skype profil, státní občanství, číslo bankovního účtu, povolání nebo údaje o organizaci ve které působíte nebo se kterou spolupracujete (působil(a) a/nebo spolupracoval(a) jste. 2. Berete také na vědomí, že Vaše osobní údaje mohou být při Vaší účasti na projektu poskytnuty naším partnerům (organizátorům) příslušného projektu. Berete rovněž na vědomí, že při Vaší účasti na projektu konajícím se mimo území Evropské unie mohou být Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje předány také našim partnerům mimo Evropskou unii. Úroveň ochrany osobních údajů ve třetích zemích nemusí odpovídat úrovni ochrany osobních údajů v Evropské unii. Váš souhlas proto poskytujete s plným vědomím této skutečnosti. Současně berete na vědomí, že v takovém případě neexistuje Rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů v těchto zemích (s výjimkou Švýcarska). 3. Dále berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou ukládány do adresáře na úložišti Google, a jako takové se stávají majetkem společnosti Google. 4. Účel, za kterým budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, je zajištění Vašeho členství ve spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. (dále “EYCB“), umožnění řádného konání aktivit EYCB, příp. plnění povinností vyplývajících z pracovně-právního vztahu. Pokud chcete pomáhat EYCB a vyplnili jste tuto přihlášku, zadáme všechny informace, které jste nám poskytli, do databáze. Databázi používáme za účelem zveřejňování nabídek, jak se zapojit do aktivit EYCB a přehledu historie zapojení každého dobrovolníka. V databázi uchováváme Vaše kontaktní údaje, údaje o tom, o jaké aktivity máte zájem, v jakých oblastech jste nám pomoci nabídli, popřípadě další poskytnuté údaje jako je věk, nebo obor v kterém pracujete nebo studujete ad. Za účelem případné výplaty odměny za úkony či služby provedené na základě dohody o provedení práce, smlouvy podle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku, dohody o pracovní činnosti, smlouvě o díle, pracovní smlouvy a podobných pak zpracováváme i číslo bankovního účtu. 5. Váš nezájem o členství v EYCB můžete kdykoli sdělit na kontaktní e-mail (eycb.info@gmail.com). V takovém případě budou Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje vymazány. 6. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a k Vaším zvláštním osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz, a to zasláním e-mailu na adresu eycb.info@gmail.com. Vymazáním Vašich osobních údajů z databáze nebude možno Vás zařadit mezi členy a/nebo dobrovolníky EYCB, protože nebude moci být zajištěn řádný průběh Vaší spolupráce s EYCB. 7. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji a zvláštními osobními údaji jsou při plnění pracovních povinností vázány mlčenlivostí jak o těchto údajích, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost mlčenlivosti trvá neomezeně i po skončení účasti na aktivitách EYCB. 8. Vyjma výše uvedených případů mohou být Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje v nezbytně nutných případech poskytnuty také subjektům, u kterých nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis. *
Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů a jejich zveřejněním; souhlas se zveřejněním jména a příjmení
Souhlas s poskytnutím licence
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms