แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

คำชี้แจง โปรดตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการนำผลไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

  คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและใส่เครื่องหมาย X หน้าข้อที่ตรงกับตัวท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ชอบเรียนสาขาวิชานี้
  ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานี้
  ผู้ปกครองต้องการให้เรียน
  เรียนตามเพื่อน
  ชื่อเสียงของสาขาวิชา/หลักสูตร
  ชื่อเสียงของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
  ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา
  ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
  อื่นๆ (ระบุ)*
  Please enter one response per row
  This is a required question