BORANG PENILAIAN PROGRAM LITERASI MAKLUMAT – POST TEST 1 | INFORMATION LITERACY PROGRAMME EVALUATION FORM - POST TEST 1
Kod Dokumen: OPR/PSAS/BR06/PT1
POST TEST 1
Tarikh/Date *
MM
/
DD
/
YYYY
Masa/Time *
Tempat/Venue *
Fasilitator/Faclitator *
Sila tandakan ( . ) untuk kotak yang paling sesuai/ Please tick ( . ) in the relevant boxes
1. Katalog Perpustakaan (OPAC) adalah senarai buku dan lain-lain bahan yang terdapat di dalam perpustakaan / Library Catalog (OPAC) is a list of books and other materials owned by the library. *
1 point
2. Katalog Perpustakaan boleh diakses melalui Laman Web Perpustakaan / Library catalog can be accessed via the Library Website. *
1 point
3. Katalog Perpustakaan (OPAC) memberi maklumat mengenai nombor panggilan, status dan nama peminjam / Library catalog (OPAC) provides information on call number, status and borrower’s name. *
1 point
4. Abdul Mua’ti @ Zamri Ahmad adalah pengarang bagi buku bertajuk “Pemikiran Tun Dr. Mahathir bin Mohamad” / Abdul Mua’ti @ Zamri Ahmad is the author of the book titled “Pemikiran Tun Dr. Mahathir bin Mohamad”. *
1 point
5. Nombor panggilan bagi buku “Falsafah Pendidikan” yang ditulis oleh Sharifah Alwiah Alsagoff adalah LB1025 A331 / The call number for the book titled “Falsafah Pendidikan” written by Sharifah Alwiah Alsagoff is LB1025 A331. *
1 point
6. Bahan di lokasi “Main Reference” boleh dipinjam keluar perpustakaan / Items located in “ Main Reference” can be borrowed out from the library *
1 point
7. Pengguna boleh membuat tempahan buku melalui Katalog Perpustakaan (OPAC) / Users can reserve book via Library Catalog (OPAC). *
1 point
8. “Account” membolehkan pengguna menyemak maklumat pengguna, pinjaman/tempahan bahan dan denda. / “Account” allows user to check patron information, loan/reserved items and fines. *
1 point
9. Pengguna boleh membuat pembaharuan pinjaman secara atas talian sebanyak 2 kali tanpa datang ke perpustakaan. / Users can renew book online twice without coming to the library. *
1 point
10. Pelajar akan dikenakan denda 10 sen sehari bagi setiap buku yang melebihi tempoh pinjaman. / Student will be fined 10 cents per day for each of the book that is overdue. *
1 point
Submit
This form was created inside of Universiti Putra Malaysia. Report Abuse - Terms of Service