แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตรปีการศึกษา2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรต่อไป
2. แบบประเมินความพึงพอใจมีทั้งหมด 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 สาขาวิชา *
1.3 สถานะ *
1.4 ประสบการณ์การสอนในหลักสูตร *
1.5 วุฒิการศึกษา *
1.6 ตำแหน่งทางวิชาการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดเลือกช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
หัวข้อที่ประเมิน
1.การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร *
5
4
3
2
1
1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
1.2 มีการกำหนดคุณสมบัติ/คุณวุฒิของอาจารย์ใหม่ที่จะรับ
1.3 กระบวนการรับสมัครทำให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรต้องการ
1.4 กระบวนการแต่ตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1.5 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
2. การบริหารอาจารย์ *
5
4
3
2
1
2.1 การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความชัดเจน
2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร
2.3 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน
2.4 จำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม
2.5 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ *
5
4
3
2
1
3.1 มีการส่งเสริมการขอผลงานทางวิชาการ/การศึกษาต่อ
3.2 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.3 มีการประเมินการสอนของอาจารย์และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
3.4 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาและอาจารย์
4. การจัดการเรียนการสอน *
5
4
3
2
1
4.1 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน
4.2 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
4.3 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.4 การนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.5 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
5. การบริหารหลักสูตร *
5
4
3
2
1
5.1 การกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
5.2 การกำกับและติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
5.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
5.4 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา
5.5 การบริหารหลักสูตรได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ *
5
4
3
2
1
6.1 สภาพแวดล้อมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (ความสะอาด การถ่ายเทอากาศ)
6.2 ความเหมาะสมและจำนวนเพียงพอของอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
6.3 ความเพียงพอของเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ /คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียน
6.4 คุณภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียน
6.5 ประสิทธิภาพของระบบอินเตอร์เนต และสัญญาณ Wifi
6.6 ความเหมาะสมของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6.7 ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ่ม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phetchaburi Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service