แบบสอบถามข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง : 1. แบบสอบถามนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 ของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
2. ก่อนตอบแบบสอบถาม ให้ผู้ตอบลงทะเบียนก่อนตอบ โดยใช้ E-Mail ของ Gmail ในการลงทะเบียน
3. ผู้รับผิดชอบ นางศรันยา หอมประเสริฐ 081-373-7128 และ นายวิเชียร จั่นบำรุง 094-553-1322
โรงเรียน *
คำถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
และเข้าศึกษาต่อ ป.1 ปีการศึกษา 2560 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
คำถามเกี่ยวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบใน ปีการศึกษา 2559 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
และเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
คำถามเกี่ยวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบใน ปีการศึกษา 2559 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
และเข้าศึกษาต่อในสายสามัญ *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
และเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
คำถามเกี่ยวกับนักเรียนที่ออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2559
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
คำถามเกี่ยวกับนักเรียนที่ออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2560
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *
กรุณาตอบเป็นตัวเลข เช่น ชาย 12 หญิง 15 คำตอบคือ 12/15
ส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ *
ตำแหน่ *
เบอร์โทรศัพท์ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy