แบบสำรวจปริมาณงานการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
การกรอกแบบสำรวจปริมาณงานการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มี 2 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1
1 : การเบิกจ่ายงบประมาณ
1.1 งบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.2 งบจังหวัด
1.3 งบกลุ่มจังหวัด
1.4 งบเบิกจ่ายแทนส่วนราชการอื่น ๆ
1.5 งบตาม Agenda พิเศษ อื่น ๆ เช่น งบกลางรองนายกฯ , งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
1.6 งบประมาณอื่น ๆ

ส่วนที่ 2
2 : การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ การล้างลูกหนี้เงินยืม การติดตามเร่งรัดให้ส่งใช้คืนเงินยืม
3 : การจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานจังหวัด
4 : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณระหว่างปี
5 : การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
6 : การจัดทำประมาณการรายได้แผ่นดินของสำนักงานจังหวัด
7 : การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
8 : การจัดทำเอกสารทางการเงินและบัญชี สเตทเม้นท์ใบเสร็จรับเงิน,เช็คเงินฝาก , การออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย"
9 : การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน
10 : การจัดทำทะเบียนเงินฝากคลัง (เงินมัดจำประกันสัญญา)
11 : การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
12 : การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีให้ผู้บริหาร
13 : การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดให้ สตง. ,กระทรวงการคลัง หรือ มท.
14 : การจัดทำแบบประเมินผลการปฎิบัติงานทางบัญชีของส่วนราชการให้ มท. และกระทรวงการคลัง
15 : การให้คำปรึกษาด้านการเงินและบัญชี
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service