แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสินค้า/บริการ บริษัท ยูโรเวนท์ จำกัด

  วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

  แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อสินค้าและบริการ ของบริษัท ยูโรเวนท์ จำกัด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพสินค้าและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าและบริการ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าและบริการ

  สินค้ามีคุณภาพตรงตาม Specification
  คุณภาพสินค้าสม่ำเสมอ
  คุณภาพของบรรจุภัณฑ์
  เมื่อเทียบกับคู่แข่งของเราท่านรู้สึกอย่างไรกับ สินค้า/บริการของเรา
  Please enter one response per row
  ความรู้ / ความเข้าใจในรายละเอียดของสินค้าของพนักงานขาย
  มารยาทในการติดต่อสื่อสาร
  การตรงต่อเวลาของพนักงาน
  เอกสารประกอบการนำเสนอ / การติดตามงานขาย ก่อนและหลัง
  ระยะเวลาในการเสนอราคา / ราคาสินค้าเหมาะสม
  ท่านได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  การแก้ไขและป้องกัน เมื่อเกิดข้อร้องเรียน มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
  Please enter one response per row
  จัดส่งสินค้าได้รวดเร็วตามกำหนด
  สินค้าที่จัดส่งถูกต้องตามใบสั่งซื้อ
  สินค้าที่จัดส่งอยู่ในสภาพดีไม่เสียหาย
  มารยาทของพนักงานจัดส่งสินค้า
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question