แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดฝึกอบรม
งานอบรม “การติดตามประเมินผลโครงการ CDM และการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกให้แก่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16”
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย จังหวัดเชียงราย
1. รูปแบบการจัดงาน *
2. ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานการณ์ Climate Change โลกและไทย ความตกลงปารีส แนวคิดและเครื่องมือใหม่เพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก ของ อบก.
สถานการณ์โครงการ CDM จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต
การติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน (บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม)
การติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกด้านป่าไม้ (บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม)
โอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศผ่านโครงการความร่วมมือจากต่างประเทศ
เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกที่น่าจับตาในปัจจุบันและอนาคต
3. ความเหมาะสมของสถานที่ดูงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ม. ราชภัฏเชียงราย
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม *
5. การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ *
6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการฝึกอบรม *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service