แบบประเมินคุณภาพ "การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการจัดบริการแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562"คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
Required
1.2 หลักสูตร *
Required
2.2. ความพึงพอใจของคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นักศึกษา
ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางวิชาการแนะแนวการชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสม
2. ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา
3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการแนะแนวและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
4. สถานที่ให้คำปรึกษามีความเหมาะสม
ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุเ
5. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างทั่วถึง
6. ข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์มีความทันสมัย รวดเร็ว และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
7. มีช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
8.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
9.โครงการ/กิจกรรมที่จัดครอบคลุมทั้งประเภทพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
10.โครงการ/กิจกรรมที่จัดมีความสอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
11.โครงการ/กิจกรรมที่คณะจัดขึ้นนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริง
12.มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. Report Abuse