A Call For Submission: 'This Is Me' Book Fall 2021
The Disparity Prevention Team at Hmong Youth and Parents United (HYPU) would like to create Part Two of the 'This is Me' book. The "This Is Me' book is a collection of stories about individuals with developmental disability. We hope to bring awareness to the community about developmental disabilities and shine light on those with developmental disabilities.

If you haven't read our first book of the 'This is Me' book, please copy this link onto your browser for the

English version:
https://www.hypu.org/uploads/3/2/1/8/32184943/this_is_me.pdf.

For the Hmong version, please copy this link: https://www.hypu.org/uploads/3/2/1/8/32184943/this_is_me__hmong_.pdf

If you are interested in having your child with developmental disability to participate in our creation, please fill out this form to answer questions about your child.If you have any comments, questions, or concerns, feel free to contact the:

Disparity Prevention Program at disparityprevetion@hypu.org
Or, Shee, the Program Coordinator, at shee.vang@hypu.org
_____________________________________________________________________________________________________________

Peb lub program hu ua Disparity Prevention Program los ntawm lub koom haum Hmong Youth and Parents United (HYPU) xav ua phau ob rau phau ntawv 'This Is Me'. Phau ntawv 'This Is Me' yog ib phau ntawv uas sau dab neeg los ntawm cov neeg uas muaj teeb meem txog lawv txoj kev loj hlob. Peb vam tias peb yuav txhawb zog rau ib tsoom zej zog txog cov menyuam tu ncua, kev txhim kho thiab yuav piav txog lawv txoj kev loj hlob.

Yog koj tsis tau nyeem peb thawj phau ntawv "This Is Me", thov mus rau

Phau ntawv Askis:
https://www.hypu.org/uploads/3/2/1/8/32184943/this_is_me.pdf.

Phau ntawv Hmoob:
https://www.hypu.org/uploads/3/2/1/8/32184943/this_is_me__hmong_.pdf

Yog koj txaus siab coj koj tus me nyuam los koom tes nrog peb, thov cuv npe thiab teb qee lus nug txog koj tus me nyuam rau daim ntawv no.


Yog koj muaj lus qhia lossis lus nug lossis kev txhawj xeeb, tiv tauj tau rau:

Peb Lub Disparity Prevention Program rau ntawm disparityprevention@hypu.org
Lossis peb tus Program Coordinator Shee Vang rau ntawm shee.vang@hypu.org
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hmong Youth and Parents United. Report Abuse