ความเห็นเรื่องเกณฑ์ Area 1-3
เรียน ท่านผู้บริหารและอาจารย์ที่นับถือ
สืบเนื่องจาก สมพ.จะปรับปรุงเกณฑ์ เกณฑ์ที่สอบถาม เป็นข้อที่มีผู้ให้ความเห็นมาก่อน สำหรับเกณฑ์ข้อไหนที่อยากจะแนะนำ หรือเห็นว่าควรมีการทบทวนเกณฑ์ หรือปรับปรุงคำอธิบายในองค์ประกอบ หรือองค์ประกอบย่อยข้อใดเป็นพิเศษ
สามารถแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้ในส่วนท้าย หรือสามารถส่งไฟล์ความเห็นได้ที่ contact@imeac.org
Email address *
ม 1.1.4 พันธกิจของสถาบัน ต้องระบุจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ทางการศึกษาที่จะผลิตแพทย์ที่มีพื้นฐานเหมาะสมที่สามารถจะศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ทางการแพทย์
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร คำว่า"พันธกิจ" หมายความว่า อย่างไร (ม 1.1.4 พันธกิจของสถาบัน ต้องระบุจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ทางการศึกษาที่จะผลิตแพทย์ที่มีพื้นฐานเหมาะสมที่สามารถจะศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ทางการแพทย์)
Your answer
พ 1.1.1 สถาบันควรทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพันธกิจแสดงทิศทางความสำเร็จด้านการวิจัยทางการแพทย์
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร (พ 1.1.1 สถาบันควรทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพันธกิจแสดงทิศทางความสำเร็จด้านการวิจัยทางการแพทย์)
Your answer
พ. 1.1.2 สถาบันควรทำให้เชื่อมั่นได้ว่า พันธกิจแสดงทิศทางปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับนานาชาติ รวมถึงผลของความไม่เท่าเทียม
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร (พ. 1.1.2 สถาบันควรทำให้เชื่อมั่นได้ว่า พันธกิจแสดงทิศทางปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับนานาชาติ รวมถึงผลของความไม่เท่าเทียม)
Your answer
ม 1.1.6 พันธกิจของสถาบัน ต้องระบุจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ทางการศึกษาที่จะผลิตแพทย์ที่มีความพร้อมที่จะศึกษาใน"ระดับหลังปริญญา" ท่านเข้าใจความหมาย "ระดับหลังปริญญา" หรือไม่
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร (ม 1.1.6 พันธกิจของสถาบัน ต้องระบุจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ทางการศึกษาที่จะผลิตแพทย์ที่มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับหลังปริญญา)
Your answer
ม 1.2.1 สถาบันต้องมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายและนำไปปฏิบัติ โดยให้คณาจารย์/บุคลากรด้านวิชาการ* และการบริหารจัดการ รับผิดชอบด้านการออกแบบหลักสูตร
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร (ม 1.2.1 สถาบันต้องมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายและนำไปปฏิบัติ โดยให้คณาจารย์/บุคลากรด้านวิชาการ* และการบริหารจัดการ รับผิดชอบด้านการออกแบบหลักสูตร)
Your answer
พ 1.2.1 สถาบันควรทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบุคลากรและนิสิตนักศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการที่เกี่ยวกับหลักสูตร
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร (พ 1.2.1 สถาบันควรทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบุคลากรและนิสิตนักศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการที่เกี่ยวกับหลักสูตร)
Your answer
ม 1.2.2 สถาบันต้องมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายและนำไปปฏิบัติ โดยให้คณาจารย์/บุคลากรด้านวิชาการ* และการบริหารจัดการ รับผิดชอบด้านการใช้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรที่จำเป็นในการดำเนินการหลักสูตร
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร (ม 1.2.2 สถาบันต้องมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายและนำไปปฏิบัติ โดยให้คณาจารย์/บุคลากรด้านวิชาการ* และการบริหารจัดการ รับผิดชอบด้านการใช้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรที่จำเป็นในการดำเนินการหลักสูตร)
Your answer
ม 1.3.2-4 สถาบันต้องกำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ ให้ครอบคลุมประเด็นพื้นฐานเหมาะสมที่สามารถจะศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ทางการแพทย์ และ .. ให้ครอบคลุมประเด็นการศึกษาหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญา
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร (ม 1.3.2-4 สถาบันต้องกำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ ให้ครอบคลุมประเด็นพื้นฐานเหมาะสมที่สามารถจะศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ทางการแพทย์ และ .. ให้ครอบคลุมประเด็นการศึกษาหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญา)
Your answer
ม 1.3.3 สถาบันต้องกำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ ให้ครอบคลุมประเด็นบทบาทของบัณฑิตแพทย์ในภาคสุขภาพ
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร (ม 1.3.3 สถาบันต้องกำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ ให้ครอบคลุมประเด็นบทบาทของบัณฑิตแพทย์ในภาคสุขภาพ)
Your answer
ม 1.3.7 สถาบันต้องกำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ ให้ครอบคลุมประเด็นที่ สถาบันต้องทำให้เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษามีความประพฤติที่เหมาะสมต่อเพื่อน บุคลากรของสถาบันบุคลากรทางการแพทย์อื่นรวมถึงผู้ป่วยและญาติ
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร (ม 1.3.7. สถาบันต้องกำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ ให้ครอบคลุมประเด็นที่ สถาบันต้องทำให้เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษามีความประพฤติที่เหมาะสมต่อเพื่อน บุคลากรของสถาบันบุคลากรทางการแพทย์อื่นรวมถึงผู้ป่วยและญาติ)
Your answer
ม 1.4.1 สถาบันต้องทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก* มีส่วนร่วมในการกำหนดพันธกิจ และผลลัพธ์ทางการศึกษา (คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์) (*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอาจประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการหลักสูตร ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนิสิตนักศึกษา)
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร (ม 1.4.1 สถาบันต้องทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก* มีส่วนร่วมในการกำหนดพันธกิจ และผลลัพธ์ทางการศึกษา (คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์) (*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอาจประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการหลักสูตร ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนิสิตนักศึกษา)
Your answer
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร ใน Area 1
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy