แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้ที่มารับบริการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยตรง หรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน
ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจโดยคลิกเลือกตัวเลือกลงใน O ตามความเป็นจริง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
สถานภาพ/อาชีพ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยแบ่งระดับเป็น
5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย
การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการพอเพียง
สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ
มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง
การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนด
การให้บริการครบถ้วน
ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
คำชี้แจง 1. โปรดเลือก O ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านต่อการให้บริการ
2. คำตอบที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น
3.1 ท่านมีความไม่พึงพอใจ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการหรือไม่ *
3.2 ท่านมีความไม่พึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือไม่ *
3.3 ท่านมีความไม่พึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหรือไม่ *
3.4 ท่านมีความไม่พึงพอใจ ด้านคุณภาพของการให้บริการหรือไม่ *
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง *
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy