แบบสำรวจผู้มีปัญหาด้านสายตาและขาดแคลนทุนทรัพย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2558

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : การแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้กับประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน และเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาทางสายตาทุกเพศทุกวัยในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือท่านได้สำรวจข้อมูลผู้มีปัญหาด้านสายตาทุกเพศทุกวัย เข่น เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถเข้ารับการรักษาหรือช่วยเหนือตัวเองไม่ได้ในพื้นที่รับผิดชอบ รายงานข้อมูลตามแบบให้อำเภอขุขันธ์ทราบ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๔๘ นี้

ที่มา : หนังสืออำเภอขุขันธ์ ที่ ศก 0418/2185 ลง 26 พ.ค. 2558 เรื่อง การคัดกรองผู้มีปัญหาด้านสายตาเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : การแก้ปัญหาทางสายตาให้กับประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question