MELDPUNT COVID-19 IN CULTUUR ― REPORTING POINT COVID-19 IN CULTURE
Overal worden culturele en artistieke evenementen afgelast. Wat zijn de economische effecten voor de meest kwetsbare doelgroep van freelance kunstenaars?

Hoe word jij als kunstenaar economisch getroffen? Getuig hier over effecten en voorstellen tot solidariteit.

Dit meldpunt is een initiatief van kunstenaarsplatform State of the Arts. We plannen een artikel om de verdoken impact van Corona een gezicht te geven, en beraden ons over een gezamenlijk initiatief richting de bevoegde overheden, in samenspraak met relevante organisaties als oKo, Kunstenpunt, Cultuurloket, vakbonden...

Je geeft zelf aan wat je wil dat er van je getuigenis publiek gebruikt kan worden, of in vertrouwen gedeeld.

______

Everywhere cultural and artistic events are cancelled. What are the economic effects for the most vulnerable group of freelance artists?

How are you as an artist affected economically?
Testify here about effects and proposals for solidarity

This hotline is an initiative of the artist platform State of the Arts. We are planning an article to make the hidden impact of Corona more concrete and visible, and are considering a joint initiative towards the government, in consultation with relevant partners such as oKo, Kunstenpunt, Cultuurloket, trade unions,...

You decide if you want your testimony to be used publicly, or shared in confidence.
Email address *
Your name
Your organization (if relevant)
Mijn telefoonnummer voor extra info indien nodig. My phone number for extra information if necessary.
Your location
Je artistieke hoofddiscipline? Your main artistic discipline?
Clear selection
In welk statuut (of combinatie van statuten) verdien je vandaag je geld? In which statute (of combination of statutes) do you earn your money today?
Koos je 'ander' of wil je je bovenstaande situatie nog preciseren, dan kan dat hier. Did you choose 'other' or do want to explain your situation more precisely, do it here.
Hoe raken de culturele afgelastingen tot 3 april jou in je professionele bezigheden? (Wees gerust concreet: wat is afgelast, mogelijke afspraken...) How do these cultural cancellations affect your personal professional situation? (Don't hesitate to be concrete: what has been skipped, possible regulations...)
Samenvattend voor meer kwantitatieve doeleinden: hoe word je getroffen? Summarizing for more quantitative goals: how are you affected?
Wat is het effect op je inkomsten of uitgaven? What is the effect on your revenue or costs?
Wat is het totale bedrag dat je verliest? What is the total amount you loose?
Meer kwantitatief: hoe word je economisch getroffen? Rangschik de relevante effecten naar prioriteit: 1 is meest aan de hand, 5 het minst. More quantitative: how are you affected economically? Prioritize the relevant effects: 1 is most relevant, 5 is the least relevant.
1
2
3
4
5
verlies van inkomsten - loss of income
extra onkosten - extra costs
geen toegang tot vervangingsinkomen - no access to income to replac
verlies van inkomsten op lange termijn - long term income loss
geen effect - no effect
Clear selection
Wat kunnen/moeten we samen doen? What could/should we do together?
State of the Arts mag mijn getuigenis gebruiken voor een publiek artikel, en eruit quoten. (Je krijgt het in dat geval nog op voorhand te lezen, voor goedkeuring). State of the Arts can use my testimony for a public article, and quote from it. (You can read it before, and give your approval.)
Clear selection
State of the Arts mag mijn getuigenis en persoonsgegevens delen met relevante sectororganisaties als Kunstenpunt, oKo, Cultuurloket, vakbonden... State of the Arts can share my testimony and personal coordinates with relevant organizations as Kunstenpunt, oKo, Cultuurloket, trade unions...
Clear selection
Andere vragen of bedenkingen? Extra questions or comments?
Dank voor je getuigenis, we doen er iets mee! Thanks for your testimony, we will do something with it!
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Let's stay in touch! Sign up for our newsletter.
http://state-of-the-arts.net/newsletter/
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy