แบบทดสอบเก็บคะแนน ก่อน-หลังเรียน วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย ครั้งที่ 1
ออกข้อสอบโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
รหัสนิสิต *
Your answer
สาขาวิชา *
1. ข้อใดคือความหมายการปกครอง *
1 point
2. ข้อใดคือความหมายการปกครองตามทัศนะของพระพุทธศาสนา *
1 point
3. ความหมายการปกครองตามทัศนะของอริสโตเติลเป็นอย่างไร *
1 point
4. ความหมายการปกครองแบบประชาธิปไตยมีลักษณะเป็นอย่างไร *
1 point
5. ข้อใดไม่ใช่เหตุสนับสนุนให้มนุษย์มีการปกครอง *
1 point
6. เหตุผลใดสนับสนุนให้มนุษย์ต้องมีการปกครอง *
1 point
7. ความหมายคำว่าการเมืองกับการปกครองต่างกันอย่างไร *
1 point
8. เพราะเหตุใดการปกครองจึงเป็นการจัดทำกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกคนในสังคมยอมรับและปฎิบัติตาม *
1 point
9. ข้อใดมิใช่การปกครองตามแนวคิดของเพลโต(Palto)นักปราชญ์ชาวกรีก *
1 point
10. ข้อใดไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตย *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse