แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วัตถุประสงค์ :
การสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการนำองค์การของผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยนำแนวทางประเมินการนำองค์การตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวด 1 การนำองค์การ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ทั้งนี้ ผลการสำรวจที่ได้จะถูกนำไปใช้ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำชี้แจง :
1. แบบสำรวจนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหารใน 5 ประเด็น
2. ผู้บริหาร หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานในทุกระดับชั้น (อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าสำนักงาน)
3. โปรดเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดในแต่ละข้อคำถาม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์การ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 ประสบการณ์การทำงานในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ *
1.4 การศึกษา *
1.5 ระดับตำแหน่ง *
1.6 พื้นที่ปฏิบัติงาน *
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหารหน่วยงาน
*คำชี้แจง : ระดับความพึงพอใจ
1 หมายถึง ไม่พึงพอใจมาก
2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ
3 หมายถึง พึงพอใจน้อย
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
2.1 ด้านการกำหนดทิศทางขององค์การ
1) ผู้บริหารกำหนดทิศทางองค์การได้สอดคล้อง/ สนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ *
ระดับความพึงพอใจ
2) ผู้บริหารกำหนดทิศทางองค์การได้ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ *
ระดับความพึงพอใจ
3) ผู้บริหารกำหนดทิศทางองค์การได้เหมาะสมและคำนึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย *
ระดับความพึงพอใจ
4) ผู้บริหารขับเคลื่อนองค์การได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน *
ระดับความพึงพอใจ
5) ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล อย่างเป็นระบบ *
ระดับความพึงพอใจ
2.2 ด้านการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์การให้บุคลากรรับรู้
1) ผู้บริหารสื่อสารและสร้างความเข้าใจทิศทางองค์การผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การประชุม การสัมมนา หนังสือเวียน websiteกรมฯ เอกสาร Application Line Facebook ฯลฯ *
ระดับความพึงพอใจ
2) ผู้บริหารถ่ายทอดภารกิจหลักผ่านตัวชี้วัดลงสู่สำนัก/กอง/ศูนย์ ได้อย่างชัดเจน เหมาะสม *
ระดับความพึงพอใจ
3) ผู้บริหารสื่อสารผ่านช่องทางที่ดีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท่านเข้าใจ/รับรู้ทิศทางองค์การ *
ระดับความพึงพอใจ
4) ผู้บริหารทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางขององค์การให้กับบุคลากรขององค์การอย่างเหมาะสม *
ระดับความพึงพอใจ
5) ผู้บริหารได้ส่งเสริม/พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างเต็มศักยภาพ *
ระดับความพึงพอใจ
2.3 ด้านการสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
1) ผู้บริหารสร้างความผูกพันและความร่วมมือภายในองค์การผ่านกระบวนการ/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน *
ระดับความพึงพอใจ
2) ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย *
ระดับความพึงพอใจ
3) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรในทุกระดับ *
ระดับความพึงพอใจ
4) ผู้บริหารมอบอำนาจการตัดสินใจในการดำเนินการให้แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ อย่างเหมาะสม *
ระดับความพึงพอใจ
5) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ *
ระดับความพึงพอใจ
2.4 ด้านการให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์การ
1) ผู้บริหาร บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์การ /หลักความคุ้มค่า และกฎหมาย *
ระดับความพึงพอใจ
2) ผู้บริหาร บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ *
ระดับความพึงพอใจ
2.5 ด้านการเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model)
1) ผู้บริหารปฏิบัติตัวต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ *
ระดับความพึงพอใจ
2) ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน *
ระดับความพึงพอใจ
3) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การ *
ระดับความพึงพอใจ
4) ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎระเบียบและสอดคล้องกับค่านิยม/วัฒนธรรมองค์การ *
ระดับความพึงพอใจ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service