แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
คำชี้แจง
1.แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 ภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป
2.เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ
5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปลานกลาง
2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ปรับปรุง
3.ให้ผู้ที่กรอกแบบประเมินทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้กรอกมากที่สุด
ตอนที่1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
(โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน O ตามความเป็นจริง)
1.ชื่อโรงเรียน *
2.เพศ *
3.สถานะภาพ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy