Anketa zameraná na dopady Zákona o športe
Anketa zameraná na dopady Zákona o športe
Spoločnosť Respect s.r.o., ktorá patrí medzi jedného z najväčších podporovateľov športu na Slovensku a Učená právnická spoločnosť, o. z., ktorej odborníci a priatelia pripravovali Zákon o športe, veľmi pozorne sledujú dianie v slovenskom športe. Keďže očakávané prínosy Zákona o športe na úrovni klubov neboli dosiahnuté, je potrebné otvoriť konštruktívnu diskusiu a zadefinovať potreby športovej obce na vykonanie systémových zmien, ktoré budú prospešné pre slovenský šport, tak na úrovni školského či klubového športu detí a mládeže, ako aj na úrovni športu (polo)profesionálneho.

Na jednej strane hodnotíme veľmi pozitívne skutočnosť, že Zákon o športe:

1. v horizonte 4 rokov zdvojnásobí objem prostriedkov poskytnutých na šport zo štátneho rozpočtu na centrálnej úrovni (z 33 mil. v roku 2015 na cca 66 mil. eur v roku 2019) a súčasne garantuje, že tento objem nebude znižovať, čo významne pomôže najmä financovaniu prípravy a súťaží štátnej reprezentácie a talentovanej mládeže,

2. zaviedol viaceré pravidlá pre stransparentnenie športového prostredia, napríklad ustanovením povinného zverejňovania dôležitých informácií o činnosti športových organizácií na ich webovom sídle a v informačnom systéme športu, úpravou zmluvných vzťahov športovcov a športových odborníkov s klubmi a zväzmi, či vytvorením systému odborného poradenstva a kontroly športu prostredníctvom novej funkcie „kontrolóra športovej organizácie“ (klubu, zväzu) a „hlavného kontrolóra športu“ menovaného vládou SR,

Na druhej strane však so znepokojením konštatujeme, že oproti pôvodne vypracovanému návrhu Zákona o športe, jeho schválené znenie, a ani jeho novela z roku 2016, neriešia:

1. motivačné opatrenie na podporu športu zo súkromných zdrojov, napriek tomu, že legislatívne boli navrhnuté viaceré možnosti a politikmi bola opakovane verejne deklarovaná vôľa prijať opatrenie na podporu športu zo súkromných zdrojov,

2. zabezpečenie systémového zdroja na podporu športových aktivít detí a mládeže na miestnej úrovni prostredníctvom „športových poukazov“, ktoré mali/majú všeobecnú spoločenskú i politickú podporu, neboli však zavedené do praxe,

3. kompenzačný nástroj voči podstatnému zvýšeniu výdavkov športových klubov na dane a odvody od 1.1.2019 z dôvodu automatického prechodu na zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa Zákona o športe v prípade športovcov vykonávajúcich šport pre športový klub spôsobom spĺňajúcim znaky závislej práce.

Cieľom ankety je rozprúdiť celospoločenskú diskusiu k aktuálnym témam, otázkam a problémom športu, zvýšiť povedomie a uvedomenie si zodpovednosti športovej obce za budúcnosť slovenského športu a ponúknuť športovej i laickej verejnosti na jednej strane možnosť vyjadriť svoj názor a na druhej strane získať, vyhodnotiť a využiť "zdravé názory zdola".

Otázky tejto anonymnej ankety smerujú k identifikovaniu aktuálnych problémov v športe a k vyjadreniu názoru na aktuálne potreby a budúce smerovanie slovenského športu.

"Fair play" to nie sú len jeho vonkajšie prejavy badateľné na športovisku či pri riadení športu, ale aj spôsob myslenia.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service