แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการวิชาการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แบบสำรวจชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประเมินการดำเนินงานการให้บริการวิชาการของสถาบันภาษา (ปีงบประมาณ 2562) เพื่อนำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบสำรวจความพึงพอใจนี้มีทั้งหมด 3 ตอน กรุณาเลือกช่องระดับความคิดเห็นหรือเขียนข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
ตอนที่ 1: สถานภาพทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 ผู้ทำแบบสำรวจ *
ท่านเป็นบุคลากรภายในสังกัดคณะ *
ท่านเป็นบุคลากรภายในศูนย์/ สำนัก/ สถาบันใด (เช่น สถาบันภาษา, สำนักงานบัณฑิตศึกษา เป็นต้น )
Your answer
ตอนที่ 2: ระดับความพึงพอใจ
กรุณาเลือกช่องระดับความพึงพอใจตามความเหมาะสมของท่าน
ค่าคะแนน >> 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = ต้องปรับปรุง
2.1 ด้านการให้บริการ (เลือกข้อที่ท่านใช้บริการทำได้มากกว่า 1 ข้อ) *
5
4
3
2
1
บริการทดสอบ
บริการอบรมและกิจกรรม
บริการศูนย์การเรียนรู้ (ห้อง SALC)
บริการโปรแกรมมัลติมีเดียฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์
2.2 ความเหมาะสมของสถานที่/ สิ่งอำนวยความสะดวก/ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม (เลือกข้อที่ท่านใช้บริการทำได้มากกว่า 1 ข้อ) *
5
4
3
2
1
2.2.1 ห้องทดสอบ
2.2.2 ห้องจัดอบรม/ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
2.2.3 ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SALC)
2.2.4 โปรแกรมมัลติมีเดียฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์
2.3 การให้บริการของเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา *
5
4
3
2
1
2.3.1 ความพร้อมในการให้บริการ
2.3.2 การให้คำแนะนำ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
2.3.3 การให้ความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวก
ตอนที่ 3: ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร. 0 3410 9300 ต่อ 3265 - 3266
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service