แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คำชี้แจง : เรียน ท่านผู้ใช้บริการเว็บไซท์ www.dede.go.th
ด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานในระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซท์ www.dede.go.th อย่างต่อเนื่องตลอดมา จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในเว็บไซท์ดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทางเว็บไซท์ดังกล่าว เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ท่านได้รับประโยชน์และความพึงพอใจมากที่สุด
และขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาร่วมแสดงความคิดเห็นนี้ ซึ่งความคิดเห็นของท่านจะถูกนำมาประมวลเป็นภาพรวมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวอ้างถึงเป็นรายบุคคลเด็ดขาด
1. ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล *
ความถี่ในการเข้าใช้ *
2. ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
โปรดให้ความเห็นทุกข้อ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
2. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
3. คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน
4. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
5. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
6. ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
7. ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
8. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
3. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับบริการ
โปรดให้ความเห็นทุกข้อ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ข้อมูลด้านอนุรักษ์พลังงาน
2. ข้อมูลด้านพลังงานทดแทน
3. ข้อมูลด้านสถิติพลังงาน
4. ข้อมูลที่อยู่ในรูปแผนที่
5. ข้อมูลที่อยู่ในรูป E_Book
6. ข่าวและประกาศต่าง ๆ
7.บริการทาง electronic
ภาพรวมความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์ www.dede.go.th
ช่องทาง *
รู้จักจากเพื่อน
รู้จักจากสื่อต่างๆ
รู้จักจาก Search Engine
อื่น ๆ
2. ท่านรู้จักเว็บไซต์ www.dede.go.th จากแหล่งใด
4. ท่านต้องการให้เว็บไซต์ www.dede.go.th เพิ่มเนื้อหาเรื่องอะไรบ้าง
Your answer
5. ท่านต้องการบริการใดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.dede.go.th
Your answer
6. ท่านคิดว่าเว็บไซต์ www.dede.go.th ควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy