แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้รับบริการ ที่มีต่อความพึงพอใจในการให้บริการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานภาพ *
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การดูแลเอาใจใส่ และการมีจิตสำนึกในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความมีมนุษยสัมพันธ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การให้คำปรึกษา แนะนำ และการแก้ไขปัญหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. คุณภาพของงานที่ได้รับ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ความประทับใจในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. Report Abuse