แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของสำนัก เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสำนักโดยตรง รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
รับบริการจากกลุ่มงาน *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (สำนักสามารถปรับข้อมูลของผู้รับบริการให้สอดคล้องกับงานบริการ)
ข้อมูลของผู้รับบริการ
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้าง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดย 5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจมากที่สุด
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย
1.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน
1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
1.5 การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจมากที่สุด
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร
2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
2.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
2.5 เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
2.6 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
3.1 มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการพอเพียง
3.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
3.3 มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ
3.4 มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ
3.5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
3.6 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
4.3 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
คำชี้แจง 1. โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านต่อการให้บริการ
2. คำตอบที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น
3.1 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการหรือไม่ *
3.2 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือไม่ *
3.3 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหรือไม่ *
3.4 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการหรือไม่ *
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms