แบบฟอร์มขอใช้บริการ ChatGPT 4 ด้วยตนเอง / ChatGPT 4 request form
ให้บริการ ChatGPT4  แก่นักศึกษาและบุคลากร มข. สถานะปัจจุบัน โดยสามารถเข้าใช้งาน Chat GPT 4 ด้วยตนเองได้ที่ ห้อง 3202 ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ ตามวันและเวลาที่ห้องสมุดแจ้งกลับไปทางอีเมลของท่าน / Providing ChatGPT 4 to Khon Kaen University students and staff with current status. You can come in and use Chat GPT 4 by yourself at room 3202, 2nd floor, Information Center Building. According to the date and time that Khon Kaen University Library notifies via your email.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ท่านยินยอมให้ข้อมูลนี้ซึ่งดำเนินการภายใต้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น / You hereby consent to this information processed under KKU Personal Data Protection Policy   *
ชื่อ-สกุล (Name-surname) *
E-mail  *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number.
สถานภาพ (Status) *
สังกัด *
โปรดระบุวันที่ที่ท่านประสงค์จะขอใช้บริการ/ Please select the date you would like to receive the service.
*
ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 10.00-12.00 น. เท่านั้น / AI Tools for research service is only available Monday - Thursday from 10:00 AM - 12:00 PM only.
MM
/
DD
/
YYYY
เข้าใช้งานได้ครั้งละ 50 คำสั่ง/3ชั่วโมง / Accessed 50 prompt/3 hours at a time. 
*
เนื่องจากข้อจำกัดด้านการใช้งาน และจำนวนผู้ขอใช้บริการ จึงขอสงวนให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งานตามวันและเวลาที่ห้องสุมดแจ้งกลับไปเท่านั้น / Due to usage limitations and the number of people requesting services therefore, we reserve the right to allow users to use the service on the date and time that Khon Kaen University Library notifies via your email only.
ให้บริการเครื่องมือ ChatGPT 4  แก่นักศึกษาและบุคลากร มข. สถานะปัจจุบัน โดยสามารถเข้ามาใช้งาน Chat GPT 4 ด้วยตนเองได้ที่ ห้อง 3202 ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ ตามวันและเวลาที่ห้องสมุดแจ้งกลับไปทางอีเมลของท่าน / Providing ChatGPT 4 to Khon Kaen University students and staff with current status. You can come in and use Chat GPT 4 by yourself at room 3202, 2nd floor, Information Center Building. According to the date and time that Khon Kaen University Library notifies via your email. *
เนื่องจากข้อจำกัดด้านการใช้งาน และจำนวนผู้ขอใช้บริการ จึงขอสงวนให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งานตามวันและเวลาที่ห้องสุมดแจ้งกลับไปเท่านั้น / Due to usage limitations and the number of people requesting services therefore, we reserve the right to allow users to use the service on the date and time that Khon Kaen University Library notifies via your email only.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse