แบบประเมินการฝึกอบรม

    การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่ภาคปฎิบัติ

    ผู้บรรยาย รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question