PRAVDA Awards 2017 - Анкета на реєстрацію
УМОВИ УЧАСТІ ТА НОМІНАЦІЇ:

Конкурс PR-проектів PRAVDA Awards – найбільш престижний український конкурс у сфері PR. Проводиться щорічно з 2006 року Українською Асоціацією зі зв'язків з громадськістю (UAPR). На PRAVDA Awards проекти оцінюються за критеріями ефективності та креативності, а також повинні бути виконані у відповідності з Кодексом Професійної Етики UAPR. Журі конкурсу формується за принципом рівної присутності представників компаній та агентств, залучаючи провідних зарубіжних і українських фахівців. Окрім того, в суддівську колегію входять представники галузевих ЗМІ, системи профільної освіти та керівники галузевих професійних об'єднань.

До участі у конкурсі приймаються PR-проекти що відповідають Кодексу Професійної Етики UAPR та були реалізовані (завершені) до 01/02/2017 року.

У кожній номінації можуть бути визначені золото, срібло і бронза. 2 проекту можуть розділяти будь-яке з призових місць. Будь-яка з нагород може не присуджуватися. Конкурсанти мають продемонструвати у кейсах вплив на реальних бізнес-результат.

1. «Найбільш креативний проект»: саме креативне рішення в рамках PR-кампанії. Ділиться на 2 категорії, категорію визначає автор проекту:

a. Категорія «Великі проекти» (бюджет більш 150000 грн. Без урахування податків)
b. Категорія «Малі та малобюджетні проекти» (бюджет менш 150000 грн. Без урахування податків)


2. «Найефективніший проект»: за найбільш ефективне рішення із поставленої задачі за допомогою PR-інструментарію на базі етичних стандартів. Ділиться на 2 категорії, категорію визначає автор проекту:

a. Категорія «Великі проекти» (бюджет більш 150000 грн. Без урахування податків)
b. Категорія «Малі та малобюджетні проекти» (бюджет менш 150000 грн. Без урахування податків)


3. «Гран-прі конкурсу»: проект, що отримав золото в одній з номінації в будь-який з категорій і будь-яку з нагород у другій номінації.

Основний критерій «Гран-прі конкурсу»: здатність проекту стати орієнтиром для всієї PR-галузі в наступному році. Гран-прі конкурсу вручається тільки за рішенням членів журі PRAVDA Awards, він може бути не вручений, якщо члени журі не визначили найкращий кейс конкурсу. Проект, що отримав Гран-прі, при цьому знімається з 1 місця в своїй номінації. Таким чином, в даній номінації можлива відсутність 1 місця


4. «За розвиток соціуму» – за найбільш значущий внесок у розвиток суспільства ті його позитивну трансформацію. Номінація актуальна для таких установ, як волонтерські і громадські організації тощо.

Роботи цієї номінації оцінюватимуться за наступними критеріями:
1) Досягнення реальних результатів проекту
2) Зміна ставлення до проблеми
3) Обсяг інформаційного шуму


Учасники: PR-команди з усього світу з самими креативними та ефективними проектами, а також представники НДО.


Журі:
• Міжнародні топ-фахівці у сфері PR, в рівних пропорціях представлені представники компаній, агентств, а також українські та зарубіжні фахівці


Вартість участі:
Вартість подачі 1 роботи = 2 000 грн.
У вартість входить прийом 1 роботи на конкурс + 1 квиток на публічний захист + 1 квиток на Церемонію

• Соціальні проекти = 500 грн.
• Знижка 50% на подачу роботи в другу номінацію


CONDITIONS OF PARTICIPATION AND NOMINATIONS

PRAVDA Awards PR projects contest is the most prestigious contest in the field of Ukrainian PR. Ukrainian Association of Public Relations (UAPR) holds it annually since 2006. Projects submitted to PRAVDA Awards are evaluated according to the criteria of efficiency and creativity, and must be performed in accordance with the Code of Ethics by UAPR. The jury is formed on the principle of equal presence of companies and agencies, involving leading international and Ukrainian experts. In addition, the panel of judges includes representatives from industry media, professional education system and industry leaders of professional associations.

Applications that are accepted include PR projects that meet the Code of Professional Ethics by UAPR and have been implemented (completed) until 01/02/2017.

In each category, gold, silver and bronze can be defined. 2 projects can share any of the prizes. Any of the prizes may not be awarded. Contestants have to demonstrate an impact on real business results in their cases.

1. “The most creative project”: for the most original decision within the PR campaign. It is divided into 2 categories, category is chosen by the author of the project:

a) category of “Big Projects” (budget is above 150 000 UAH without taxes)
b) category of “Small and low-budget projects” (budget is less than 150 000 UAH without taxes)

2. “The most effective project”: for the most effective solution to assignment using PR instruments based on ethical standards. It is divided into 2 categories, category is chosen by the author of the project:

a) category of “Big Projects” (budget is above 150 000 UAH without taxes)
b) category of “Small and low-budget projects” (budget is less than 150 000 UAH without taxes)

3. “Contest Grand Prix”: a project that received a gold in one of the nominations in any category and any of the prizes in the second category.

The major criterion of “Contest Grand Prix”: the ability of the project to become a reference point for all PR industry for the next year. The Grand Prix is awarded only by the members of PRAVDA Awards jury, it cannot be awarded if the jury did not determine the best case of the contest. Besides, the project that received the Grand Prix, is taken from 1st place in its category. Thus, for this award a lack of 1st place is possible.

4. “For the development of a society”: for the soundest contribution to the development of a society and its positive transformation. Nomination is relevant for such institutions as public and voluntary organizations, etc.

Works in this category will be evaluated on the following criteria:
1) Achieving real results of the project
2) Changing attitude to the problem
3) The amount of information noise

Participants: PR teams from around the world with the most creative and effective projects and representatives of NGOs.

Jury: international top specialists in PR, representatives of companies, agencies, as well as Ukrainian and foreign experts in equal proportions

Participation fee:
The cost of submission of 1 work = 2 000 UAH
Cost includes acceptance of 1 work + 1 ticket for public protection + 1 ticket to the Ceremony.

Social projects = 500 UAH
50% discount on submission to a second nomination

Email address
Я ознайомився(лась) та згоден(на) з правилами участі у конкурсі
I am agree with rules
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms