Chestionar cadre didactice (liceal/postliceal-tehnologic)_C EMIL NEGRUTIU_TURDA_CJ
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar este preocupată de satisfacția beneficiarilor față de serviciile educaţionale. În acest demers, evaluarea calităţii acestor servicii ocupă un loc deosebit de important. În scopul de a realiza o apreciere cât mai obiectivă şi de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din şcoala dumneavoastră, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde următoarelor întrebări.
Vă mulţumim pentru participare şi vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor!
1. Apartenența dvs. la comunitatea cadrelor didactice din această școală vă face să vă simțiți: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
2. V-a fost prezentat în Consiliul Profesoral Planul de Acțiune al Școlii (PAS)? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
3. Ați fost implicat(ă) în elaborarea PAS-ului școlii? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
4. Dacă ați răspuns ”da” la întrebarea nr. 3, în ce măsură considerați că țintele stabilite prin PAS sunt relevante pentru școala dvs.?
Alegeți o singură variantă de răspuns
5. În ce măsură managementul școlii dumneavoastră susține cadrele didactice în vederea desfășurării unei activități didactice de calitate? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
6. În vederea revizuirii obiectivelor, țintelor strategice și procedurilor de evaluare a rezultatelor învățării, școala colectează informații din următoarele surse: *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
7. În școala dumneavoastră există preocupare pentru identificarea factorilor generatori ai succesului sau insuccesului școlar? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
8. Monitorizarea implementării activităților din Planurile Operaționale elaborate de conducerea școlii dvs. se realizează: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
9. Evaluarea activităților propuse de Planurile Operaționale elaborate de conducerea școlii dvs. se realizează? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
10. Corectarea abaterilor survenite în implementarea activităților propuse în Planurile Operaționale se realizează: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
11. În ce măsură bugetul școlii acoperă realizarea obiectivelor și țintelor strategice? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
12. Baza materială a școlii pentru realizarea obiectivelor și țintelor strategice stabilite este: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
13. Cunoașteți procedurile de asigurare a securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul programului? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
14. Cunoașteți procedurile specifice din școala dvs. privind gestionarea situaţiilor de criză (calamități naturale, cutremure, incendii, etc.)? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
15. Cunoaşteţi procedurile de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă din şcoală dv.? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
16. Sunteţi informat(ă) despre procesele de recrutare, selecţie, normare, utilizare, stimulare şi disponibilizare ale resurselor umane din şcoala? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
17. În care din situațiile următoare vă găsiți? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
18. Cunoaşteţi criteriile şi procedura de evaluare anuală a activităţii dumneavoastră? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
19. Cunoaşteţi prevederile Regulamentului intern de funcţionare ? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
20. Cunoaşteţi rolul şi modul de funcţionare ale CEAC? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
21. Cum comunicaţi cu părinţii? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
22. Cum comunicaţi cu elevii? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
23. Cum comunicaţi cu colegii? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
24. Cum comunicaţi cu conducerea şcolii? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
25. Prin ce mijloace se face promovarea ofertei educaţionale a şcolii? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
26. Cine face promovarea ofertei educaţionale a şcolii? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
27. Dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare pentru disciplina/disciplinele pe care le predaţi este: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
28. Utilizați la disciplina pe care o predaţi metode alternative și noile tehnologii informatice? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
29. În şcoală există reţea de calculatoare? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
30. Dacă la întrebarea 29 ați ales varianta ”Da, cu conectare la Internet”, aveți acces la reţeaua de calculatoare pentru documentare şi informare în timpul şi în afara orelor dumneavoastră din programul şcolar?
Alegeți o singură variantă de răspuns
31. Aveți acces, în interesul unității școlare, la: telefon, fax, copiator, computer cu scanner și imprimantă? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
32. Ce ştiţi despre existenţa şi funcţionarea unor parteneriate între şcoala dumneavoastră şi comunitate/alte organizații/alte instituții? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
33. Parteneriatele cu agenții economici la care se desfășoară stagiile de instruire practică sunt pentru dvs.: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
34. Se face diseminarea rezultatelor acestor parteneriate? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
35. Considerați necesar ca în procesul didactic curent să verificaţi și cunoștințele anterioare ale elevilor? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
36. Considerați necesar să dezvoltaţi elevilor capacitatea de a învăţa din experienţă şi din practică? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
37. Cum procedați cu elevii cu ritm de învățare mai lent sau mai rapid decât media clasei? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
38. Solicitați elevilor sugestii care să constribuie la îmbunătățirea conținuturilor predate? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
39. Aveți auxiliare curriculare, echipamente şi materiale de studiu pentru disciplina/disciplinele pe care le predați? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
40. Considerați că autoevaluarea elevilor și evaluarea formativă vă sunt necesare pentru optimizarea procesului de învăţare: *
Alegeți o singură variantă de răspuns
41. Cum comunicaţi elevilor progresul realizat şi rezultatele şcolare? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
42. Cum comunicaţi părinţilor progresul realizat şi rezultatele şcolare ale copiilor lor? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
43. Faceți propuneri anual pentru revizuirea periodică a CDȘ/CDL-ului pe baza rezultatelor autoevaluării, ale evaluării formative şi sumative? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
44. Dacă ați răspuns ”da” la întrebarea nr. 43, propunerile dvs. au la bază nevoile identificate pe plan local, județean, național?
Alegeți o singură variantă de răspuns
45. Puteţi descrie pentru fiecare clasă (pe care o aveți în încadrare) punctele tari şi slabe privind realizarea obiectivelor curriculare? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
46. Diferențele dintre mediile anilor de studii și rezultatele la bacalaureat din școala dvs. se situează la un nivel acceptabil? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
47. Ați beneficiat în cursul anului școlar de asistență la orele de curs din partea directorilor școlii? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
48. Sunteţi implicat(ă) și consultat(ă) în planificarea şi realizarea activităţilor extracurriculare ale şcolii dumneavoastră? *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
49. Cunoaşteţi rezultatele activităţilor extracurriculare desfăşurate de alţi colegi? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
50. Sunteţi implicat(ă) în proiecte de cercetare ştiinţifică sau de dezvoltare, realizate: *
Alegeți una sau mai multe variante de răspuns
Required
51. Participaţi la activităţile metodice de la nivelul localităţii şi judeţului? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
52. Participaţi la activităţile metodice din cadrul catedrei/comisiei diriginţilor? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
53. Cât de relevante sunt pentru dumneavoastră activitățile de formarea continuă la care ați participat? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
54. Sunteţi implicat(ă) în obţinerea de sponsorizări pentru diversificarea şi /sau suplimentarea surselor de finanţare pentru clasa/şcoala dvs.? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
55. Ați fost consultat(ă) sau implicat(ă) de către echipa managerială în procesul de proiectare bugetară de la nivelul unităţii de învăţământ:? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
56. Sunteți optimist(ă) în ce privește viitorul școlii dumneavoastră? *
Alegeți o singură variantă de răspuns
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy