แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน โครงการคุณธรรมนำชีวิต เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยงานคุณธรรมและจริยธรรม ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการพิจารณาสรรหาแม่ตัวอย่าง ลูกกตัญญู เพื่อรับเกียรติบัตร และเชิญตัวแทนแม่เข้าร่วมกิจกรรม
2. กำหนดการจัดกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโดมศรีพุทธา คณาพัฒน์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ใส่เสื้อสีฟ้าหรือชุดสีฟ้า โดยมีการดำเนินการดังนี้
1. จากการพิจารณาคัดเลือกลูกกตัญญูห้องละ 1 คน และไม่เคยได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนมาก่อน
2. ส่งรายชื่อลูกกตัญญูพร้อมแม่ตัวอย่างที่ประธานกรรมการ ระดับชั้นภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.
3. ประธานของแต่ละระดับชั้นรวบรวมรายชื่อส่งนางอาพร สินมา ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.
4. เชิญแม่ตัวอย่าง เข้าร่วมร่วมพิธีในวันที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวันกตัญญู ปีการศึกษา 2562
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แบบประเมินความพึงพอใจฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ
1.2 สถานภาพ
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5 พึงพอใจมากที่สุด
4 พึงพอใจมาก
3 พึงพอใจปานกลาง
2 พึงพอใจน้อย
1 พึงพอใจน้อยที่สุด
1.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันกตัญญู
2. วัตถุประสงค์ รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม
3.นักเรียนสามารถบอกที่มาและความสำคัญของวันแม่ต่อสถาบันครอบครัว
4.นักเรียนตระหนักและระลึกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ
5. นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถทำงานร่วมกับอื่นได้อย่างเหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ
6. กิจกรรมวันกตัญญูช่วยสังคมไทยในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
7. กิจกรรมฯช่วยส่งเสริมให้นักเรียนตั้งใจเรียน มีความประพฤติดีขึ้น
8. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรลูกกตัญญูแม่ดีเด่น
9. นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบไทยได้
10. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมวันกตัญญูประจำปี 2562
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service