Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης και του Διαδικτυακού Αλφαβητισμού - SURVEY for the Internet Literacy

The survey was conducted by students of the 3rd New Philadelphia High School "Miltos Kountouras" in the framework of the approved programs: "The mathematics of natural and human environment (Teaching M @ ths using ICT), Social exclusion and inclusion (Dyslexia and Social Exclusion) and addressed to residents of Athens, classmates, friends, European partners. The questionnaire will be handled and processed during the school year (2010-2011). Your participation is anonymous. Please answer truly the 9 questions below.

Η έρευνα αυτή διενεργείται από μαθητές του 3ου ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων σχ. Δραστηριοτήτων "Τα μαθηματικά του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος (Teaching M@ths using ICT)", "Κοινωνικός αποκλεισμός και ενσωμάτωση (Dyslexia and Social Exclusion)" και απευθύνεται σε κατοίκους της Αθήνας, συμμαθητές και Ευρωπαίους συνεργάτες. Το ερωτηματολόγιο θα διακινηθεί και θα επεξεργαστεί στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (2010-2011).

Οι 5 πρώτες ερωτήσεις αναφέρονται στα ατομικά σας στοιχεία οι 4 επόμενες στις γνώσεις σας για τη χρήση ΤΠΕ στο Internet.

H συμμετοχή όλων είναι ανώνυμη. Παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια στις 9 ερωτήσεις που ακολουθούν.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Thank you very much for the collaboration / Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

  Your comments are welcome. / Ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις σας....
  This is a required question