แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLRC) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLRC) และจะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการบริการ
คำชี้แจง โปรดเลือกหัวข้อลงในช่อง o หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
สื่อ / เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ
1.สื่อประเภทหุ่น
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 ความสะอาด
1.2 เพียงพอต่อการใช้ฝึกปฏิบัติ
1.3 ความพร้อมในการใช้งานของหุ่นปฏิบัติการพยาบาล
1.4 ความคุ้มค่าของการนำไปใช้งาน
2.วัสดุสิ้นเปลือง / อุปกรณ์ของใช้สำหรับฝึกปฏิบัติ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 ความสะอาด
2.2 เพียงพอต่อการใช้ฝึกปฏิบัติ
2.3 ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์
3.สื่อDVD เทคโนโลยีทางการสื่อสาร คอมพิวเตอร์
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 ทันสมัย
3.2 เพียงพอต่อการใช้ฝึกปฏิบัติ
3.3 ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์
4.ระบบการให้บริการของศูนย์ NLRC
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
4.1 ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
4.2 ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ
4.3 อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้ฝึกปฏิบัติ สภาพดี พร้อมใช้งาน
4.4 สถานที่สะอาดเหมาะสม
4.5 สภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาพรวม มีการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง / เที่ยงตรง มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์ / น่าสนใจ
5.เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
5.1 เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี เต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ให้บริการ
5.2 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการ
5.3 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
6.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้บริการศูนย์ฯ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอบคุณอย่างสูงที่ตอบแบบสอบถาม ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล NLRC จะนำข้อมูลนี้เพื่อไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms