แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ กองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี โดยภาพรวม

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริง
โปรดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการของกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี
ข้อมูลที่ได้รับจะนำมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านทุกท่านได้รับความพึงพอใจ ขอให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง
โดยเลือกช่องที่ตรงกับความเป็นจริง แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ส่วน และมีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใขดังนี้
เกณฑ์
5 หมายถึง ดีเยี่ยม
4 หมายถึง ดีมาก
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
1 หมายถึง ปรับปรุง
การแปลค่าน้ำหนัก
4.50 - 5.00 หมายถึง ดีเยี่ยม
3.50 - 4.49 หมายถึง ดีมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ดี
1.50 - 2.49 หมายถึง พอใช้
1.00 - 1.49 หมายถึง ปรับปรุง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

  1.เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
  2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
  3.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
  4.เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
  Please enter one response per row
  1.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
  2.ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
  3.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
  Please enter one response per row
  1.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น สถานที่นั่งของผู้มาติดต่อ
  2.มีเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
  3.อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question