แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
1. เพศ
2. อายุ
3. ตอบแบบสอบถามนี้ในนามของ
4. สำนัก/กอง ที่เข้ามาติดต่อ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.2 ความเต็มใจ เอาใจใส่และความรวดเร็วในการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.3 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.5 การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.6 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.1 มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.3 หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.1 ความพึงพอใจของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพัก บริการน้ำดื่ม ห้องประชุม ห้องน้ำ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.2 ความสะอาด เป็นระเบียบ ของสถานที่ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.3 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.4 เครื่้องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.5 มีข้อมูล /เอกสาร/Website/แบบฟอร์ม ที่สะดวกและง่ายต่อการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บิรการใน ภาพรวม อยู่ในระดับใด
ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy