แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
1. เพศ
2. อายุ
3. ตอบแบบสอบถามนี้ในนามของ
4. สำนัก/กอง ที่เข้ามาติดต่อ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
Clear selection
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.2 ความเต็มใจ เอาใจใส่และความรวดเร็วในการให้บริการ
Clear selection
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.3 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
Clear selection
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Clear selection
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.5 การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม
Clear selection
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.6 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
Clear selection
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.1 มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
Clear selection
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
Clear selection
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.3 หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
Clear selection
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.1 ความพึงพอใจของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพัก บริการน้ำดื่ม ห้องประชุม ห้องน้ำ
Clear selection
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.2 ความสะอาด เป็นระเบียบ ของสถานที่ให้บริการ
Clear selection
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.3 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
Clear selection
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.4 เครื่้องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
Clear selection
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.5 มีข้อมูล /เอกสาร/Website/แบบฟอร์ม ที่สะดวกและง่ายต่อการให้บริการ
Clear selection
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บิรการใน ภาพรวม อยู่ในระดับใด
Clear selection
ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy