Iedzīvotāju diskusijas Latgalē par saliedētu sabiedrību
Публичная дискуссия о сплоченности общества/Public discussion about societal cohesion
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Jūsu vārds, uzvārds/Ваше имя и фамилия/ Your name, surname. * *
2. Kurā iedzīvotāju diskusijā Jūs plānojat piedalīties? В какой дискуссии вы планируете участвовать? In which citizens' discussion do you plan to participate? * *
3.Kāds ir Jūsu vecums? Пожалуйста, укажите Ваш возраст? What's your age? *
4. Kāda ir Jūsu tautība? Пожалуйста, укажите Вашу национальность? What is your ethnicity? *
5. Kāds ir Jūsu izglītības līmenis? Пожалуйста, укажите Ваш уровень образования? What is the highest level of education attained? *
6. Kāda ir Jūsu e-pasta adrese? Пожалуйста, укажите Ваш адрес электронной почты? What's your e-mail address? *
Paldies, mēs apkoposim iesniegto informāciju un sazināsimies ar Jums! Благодарим, мы обобщим полученную информацию и свяжемся с Вами! Thank you, we will summarize the submitted information and will be in contact with you!
Mēs garantējām drošu datu apstrādi, uzglabāšanu un konfidencialitāti, kā arī personu datu un saņemtās informācijas neizpaušanu trešajām personām, saskaņā ar prasībām, ko nosaka tiesiskais regulējums. Kā arī Jūsu kontaktinformāciju izmantosim tikai ar mērķi sniegt atgriezenisko saiti par diskusijās apkopotajiem viedokļiem, piedāvātajiem risinājumiem un politikas plānošanas dokumentu progresu jeb kopējiem rezultātiem.

Мы гарантируем безопасную обработку, хранение и конфиденциальность данных, а также неразглашение персональных данных и полученной информации третьим лицам в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. Мы будем использовать Вашу контактную информацию только в целях предоставления обратной связи относительно обобщенных в ходе дискуссии мнений, предложенных решений, а также ходе или общих результатах разработки документов планирования политики.

We ensure safety of data processing, storage and confidentiality, as well as non-disclosure of personal data and the collected information to the third parties in accordance with legislative requirements. Your contact information will be used only for the purpose of providing feedback on the opinions summarized in the public debates, the proposed solutions and the progress of political programming documentation or overall outcomes.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy