แบบแสดงความคิดเห็น การใช้บริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมบังคับคดี
เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับจากการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อนำไปปรับปรงการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการให้บริการต่อไป
เพศ
ช่วงอายุ
วุฒิการศึกษา
1. ท่านเคยได้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมบังคับคดีในช่องทางใดบ้าง
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
2. ท่านได้รับบริการที่ดีเพียงใดในเรื่องต่อไปนี้
ข้อ2.1 และ ข้อ2.3
2.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสุภาพ เรียบร้อย อัธยาศัยดี
2.2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ท่านต้องการ
2.3 อำนวยความสะดวก และมีการให้บริการที่รวดเร็ว
3. กรณีที่ท่านใช้บริการข้อมูลข่าวสาร Web site ท่านคิดว่าท่านได้รับความสะดวกมากน้อยเพียงใด ในเรื่องต่อไปนี้
ข้อ3.1 และ ข้อ3.2
3.1 การค้นหาข้อมูลและการ Download ข้อมูลจาก Web Site ได้โดยง่าย
3.2 ความครบถ้วนและเป็นปัจุบันของข้อมูล
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service