แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 สำหรับประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ตอนที่ 1
คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
เพศ *
วุฒิการศึกษา *
ตำแหน่ง/อาชีพ *
จำนวนครั้งที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ในรอบปีงบประมาณ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการในด้านต่างๆ ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2.1 ท่านมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการในด้านต่าง ในระดับใด
ด้านบริหารงานทั่วไป *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
ด้านบริหารงานบุคคล *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
ด้านบริหารวิชาการ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
2.2 ท่านมีความพึงพใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของกลุ่มงานในระดับใด
กลุ่มอำนวยการ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
กลุ่มนโยบายและแผน *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
กลุ่มบริหารงานบุคคล *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
หน่วยตรวจสอบภายใน *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
กลุ่มกฎหมายและคดี *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
สิ่งที่ท่านไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการบริการของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โปรดระบุ
Your answer
จุดเด่นของการปฏิบัติหรือการบริการของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โปรดระบุ
Your answer
จุดด้อยของการปฏิบัติหรือการบริการของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โปรดระบุ
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือการบริการของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โปรดระบุ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service