หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์รุ่นที่ 215 ครั้งที่ 64
**หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์**
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เต็มเวลา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ขอเชิญ 4-5-6 ตุลาคม 2566 (หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง)
เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรม เมเปิล บางนา

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ชื่อภาษาอังกฤษว่า EMPLOYERS’ CONFEDERATION OF THAI TRADE AND INDUSTRY ชื่อย่อว่า ECONTHAI จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการแรงงานสัมพันธ์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับนายจ้าง องค์กรนายจ้างกับองค์กรลูกจ้างองค์กรนายจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ที่ปรึกษาที่นายจ้างหรือลูกจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้แทนของตนในการยื่นข้อเรียกร้องหรือเจรจาต่อรอง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสงบเรียบร้อยในองค์การแรงงาน และให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีดังนั้น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 17 จึงได้กำหนดเรื่อง การได้มาซึ่งที่ปรึกษา การจดทะเบียนที่ปรึกษา คุณสมบัติ จรรยาบรรณ และการพ้นจากการเป็นที่ปรึกษา ทังนี้เพื่อกำกับดูแลให้ที่ปรึกษาแรงงานมีคุณภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ดี
คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป
• ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
• ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา
• เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• ไม่เป็นบุคคลที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่จะพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา
• ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop

Email *
กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ และ ชื่อ-นามสกุล  *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล *
หน่วยงาน *
ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี *
รายละเอียดการชำระเงิน

* การชำระเงิน*
(กรุณาชำระเงินก่อนเข้าอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน)

*เช็คสั่งจ่าย
"สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย"
"Employer's Confederation of Thai Trade and Industry"

*โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย"
ธนาคารกสิกรไทย สาขา หลังสวน
เลขที่บัญชี 082-2-49044-1
**เมื่อชำระแล้วรบกวนส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่สภาฯ เพื่อยืนยันการชำระเงิน ที่ Email: econ@econthai.com**

หมายเหตุ : สภาฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งสรรพกรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 8(2) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2528

: ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ (2 เท่า) ตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ.2548

**รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสัมมนาวิชาการ สภาองค์การนายจ้างฯ (อีคอนไทย)
โทร. 02 -651-9182 - 3
Email : panisara@econthai.com , econ@econthai.com 

***หมายเหตุ ***
ในกรณีแจ้งยกเลิกการเข้าอบรม 
กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงวันอบรม
และทางสภาฯจะเรียกเก็บค่าดำเนินการ 50% 
ถ้าหลังจากนั้นทางสภาฯจะเรียกเก็บเต็ม 100% 
ของค่าอบรม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy