Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem
Email address *
Imię i nazwisko: *
Regulamin świadczenia usług w Interactive English School
§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin Interactive English School, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa Słuchacza w kursach językowych grupowych, organizowanych przez Interactive English School, zwanej dalej Szkołą.
2. Niniejszy regulamin określa organizacyjne warunki działania Szkoły i stanowi element oferty. Znajomość określonych tu zasad oraz ich akceptacji stanowi warunek wpisu na listę Słuchaczy Szkoły.
3. Podpisanie umowy ze Szkołą jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu.

§2 Udział w zajęciach

1. Szkoła jest placówką, która organizuje i prowadzi Kursy w zakresie nauki języka angielskiego objęte ofertą Szkoły na dany rok kalendarzowy.
2. Szkoła prowadzi Kursy trwające przez okres roku szkolnego oraz w innych terminach, co dotyczy: grup egzaminacyjnych, okresu letniego i innych szczególnych przypadków. Zajęcia nie odbywają się w czasie ferii szkolnych, przerw świątecznych oraz dni ustawowo wolnych.
3. Szkoła i Słuchacz (Rodzic/Opiekun Słuchacza) zawierają umowę w formie pisemnej, ustnej, bądź też innej (mail, sms), zgodnie z którą Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych we wskazanym w umowie okresie z najwyższą starannością i na właściwym poziomie zaawansowania. Rodzic/Opiekun Słuchacza niepełnoletniego ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie umowy przez Słuchacza.
4. Szkoła przeprowadzi Kurs w liczbie godzin określonej w umowie oraz w terminie najpóźniej do dnia wskazanego j/w. Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Uczniowi telefonicznie/sms lub elektroniczną pocztą mailową co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć, a jeśli to nie jest możliwe - niezwłocznie. Termin wykonania może ulec skróceniu po wcześniejszym odbyciu wszystkich godzin Kursu.
5. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia nieodpłatnych testów diagnostycznych/lekcji ewaluacyjnej ustalających poziom zaawansowania Słuchacza.


§3 Opłaty

1. Opłata za Kurs jest obliczana w równych ratach miesięcznych wg stawek podanych na stronie www.interactive-english-school-torun.pl w zakładce "Kursy".
2. Opłata za Kurs zawiera ceny podręczników i innych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w Kursie.
3. Od opłaty za Kurs przysługują zniżki: 10% za drugie i kolejne dziecko z rodziny, 7% za kontynuację nauki, 5% za wpłatę opłaty rocznej za Kurs. Rabaty nie sumują się. Jeśli przesłanek do rabatu jest więcej słuchacz otrzymuje korzystniejszy dla niego. 
4. W przypadku rezygnacji z Kursu przed zakończeniem umowy Słuchacz traci zniżkę, która została mu udzielona od ceny Kursu. Zniżka podlega odliczeniu od ostatniej przed rozwiązaniem umowy raty Kursu.
5. W przypadku rezygnacji z Kursu przed zakończeniem umowy Słuchacz (Rodzic/Opiekun) zwraca Szkole podręcznik, który otrzymał.
6. Opłatę za Kurs Słuchacz (Rodzic/Opiekun) uiszcza z góry, do dnia 5-go każdego miesiąca, w wysokości i terminach wskazanych w umowie (pisemnej, ustnej, bądź innej, np. mail, sms)
7. Słuchacz (Rodzic/Opiekun) uiszcza opłatę o której mowa w punkcie 1 gotówką w siedzibie Szkoły lub przelewem na wskazany przez Szkołę rachunek bankowy (decyduje data wpływu pieniędzy na konto).
8. Przed rozpoczęciem Kursu, Szkoła pobiera opłatę za rezerwację miejsca (zadatek) w wysokości 100 zł od każdego Słuchacza. Kwota ta jest następnie odliczana od ceny Kursu.
9. W przypadku rezygnacji z Kursu przez Słuchacza (Rodzica/Opiekuna) mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem zajęć lub w trakcie trwania umowy (Kursu) opłata nie jest zwracana.
10. Za każdy tydzień zwłoki z opłatą raty miesięcznej za Kurs naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 5 zł.
11. W przypadku nieterminowych opłat Szkoła ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.

§4 Zasady Kursu

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Słuchacz (Rodzic/Opiekun) dopuści się rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub jeżeli pomimo upomnienia Słuchacza (Rodzica/Opiekuna) naruszenia powtórzyły się.
2. Szkoła ma prawo rozwiązać Umowę ze Słuchaczem w trybie natychmiastowym, bez zwrotu opłaty za Kurs, w przypadku nie powiadomienia Szkoły przez Słuchacza (Rodzica/Opiekuna) o jego nieobecności na zajęciach przez 2 następujące po sobie lekcje.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Słuchacza w drodze do i ze Szkoły, jak również w przypadku, gdy niepełnoletni Słuchacz nie dotarł na zajęcia bez wiedzy Rodzica/Opiekuna.
4. Szkoła (Lektor prowadzący Kurs) nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć.
9. Lektor ma prawo do wydalenia Słuchacza z zajęć w przypadku stwierdzenia, że Słuchacz jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowanie Słuchacza nie pozwala na przeprowadzenie zajęć.
10. Słuchacz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność również materialną za ewentualne szkody, a także następstwa szkód wyrządzonych osobom trzecim lub Szkole na terenie Szkoły. W przypadku Słuchacza niepełnoletniego, odpowiedzialność powyższą przyjmuje na siebie Rodzic/Opiekun.
11. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany Lektora podczas trwania Kursu.
12. W przypadku nieprzestrzegania przez Słuchacza terminów płatności podanych w Regulaminie, Słuchacz traci możliwość uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych wpłat.

§5 Nieobecności

1. W trakcie Kursu nieobecność Słuchacza nie powoduje przekładania lub odrabiania zajęć.
2. Nieobecność Słuchacza na zajęciach, z wyłączeniem punktu 8, nie stanowi podstawy do zmniejszenia lub zwrotu opłaty za Kurs.
3. Spóźnienia na zajęcia nie powodują wydłużenia czasu trwania zajęć.
4. W przypadku nieobecności spowodowanej udokumentowaną chorobą Słuchacz ma prawo do otrzymania materiałów z zaległych zajęć przesyłanych na platformę e-learningową Szkoły. Słuchacz (Rodzic/Opiekun) ma obowiązek zgłosić chęć otrzymania w/w materiałów od Lektora.
5. Szkoła ma prawo do odwołania nie więcej niż 20% zajęć w kursie, które zostaną odrobione.
6. Zajęcia odwołane z winy Szkoły zostaną odrobione przez wydłużenie terminu planowanego zakończenia Kursu, jednak nie później niż do dnia zakończenia umowy.
7. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć odwołanych z winy Szkoły, opłata za nie zostanie potrącona od kwoty miesięcznego czesnego w ostatnim miesiącu Kursu (umowy).
8. W szczególnych przypadkach losowych udokumentowanych przez Słuchacza i zgłoszonych Szkole istnieje możliwość ustalenia warunków zwrotu opłaty za niewykorzystane w Kursie lekcje.
9. W przypadku nieprzestrzegania przez Słuchacza terminów płatności podanych w Regulaminie, Słuchacz traci możliwość uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych wpłat.

§6 Prawa i obowiązki Słuchacza

1. Słuchacz ma prawo do uczestnictwa w Kursie na odpowiednim poziomie zaawansowania.
2. Słuchacz (Rodzic/Opiekun) ma prawo do uzyskania od Lektora informacji o postępach w nauce w dowolnym momencie trwania Kursu.
3. Słuchaczowi zakazuje się używania telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego mogącego zakłócać przebieg zajęć w trakcie trwania zajęć, oprócz zajęć, na których wykorzystywane są w/w urządzenia do celów edukacyjnych.
4. Słuchacz obowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęcia oraz systematycznego przygotowywania się do lekcji.
5. Słuchacz (Rodzic/Opiekun) ma obowiązek telefonicznego poinformowania właściciela Szkoły o planowanej nieobecności Słuchacza na zajęciach, do dnia poprzedzającego dzień zajęć.
6. W przypadku choroby lub innego wypadku losowego Słuchacz (Rodzic/Opiekun) ma obowiązek niezwłocznego poinformowania właściciela Szkoły o możliwej nieobecności Słuchacza na zajęciach.
7. Słuchacz (Rodzic/Opiekun) ma prawo zgłaszania Lektorowi uwag i spostrzeżeń odnośnie organizacji pracy Lektora i Szkoły.
8. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, oraz zażywania środków odurzających.


§7 Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu akceptacji niniejszego Regulaminu przez Słuchacza (Rodzica/Opiekuna).
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy