Zgłoszenie do Konkursu ALTERGRANT - edycja 2021
Prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego do Konkursu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej, promującego działania oparte o współpracę międzysektorową oraz alternatywne sposoby finansowania, pod nazwą ALTERGRANT.

Nabór uczestników trwa do 30 kwietnia 2021 r. włącznie.

Kryterium formalnym jest prowadzenie działań na rzecz lokalnej społeczności z obszaru edukacji kulturalnej w oparciu o zdolność pozyskiwania środków poza sektorem publicznym.

Konkurs skierowany jest do osób i organizacji działających na terenie województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy.

Szczegóły i regulamin naboru:
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-nagrody/mpek-altergrant/mpek-altergrant-2021.html

Pytania proszę kierować na adres: mpek@mik.waw.pl.
Prosimy o podanie danych jednej osoby
Imię *
Nazwisko *
Pełna nazwa organizacji/firmy (jeżeli dotyczy)
E-mail *
Telefon *
W jakiej miejscowości/regionie realizujesz swoje działania? *
Jakie projekty/działania realizujesz? *
Krótko opisz wybrane projekty/działania (1500 znaków)
Które z wymienionych projektów/działań realizujesz w oparciu o współpracę, alternatywne (niepubliczne) źródła finansowania lub w ramach działalności gospodarczej? *
Od jak dawna działasz w ten sposób? *
Prosimy o podanie konkretnego przedziału czasowego, czy jest to kilka miesięcy, rok, a może kilka lat.
Skąd bierzesz środki na finansowanie swojej działalności? *
Wskaż na poszczególnych przykładach źródła finansowania wraz z konkretnymi proporcjami lub wartościami.
W jaki sposób nawiązujesz i utrzymujesz relacje z partnerami? *
Przedstaw swoje metody. Możesz to zrobić opisując przykładowe partnerstwa i relacje. Napisz czy nawiązane współprace są jednorazowe, czy stałe/długofalowe (min.1500 znaków).
W jaki sposób angażujesz w swoje projekty/działania lokalną społeczność? *
Opisz metody swojej współpracy z lokalną społecznością - przedstaw konkretne przykłady włączania lokalnej społeczności w proces tworzenie i realizacji działań (min. 1500 znaków).
Regulamin konkursu ALTERGRANT
Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej promującego działania oparte o współpracę międzysektorową oraz alternatywne sposoby finansowania, pod nazwą ALTERGRANT dostępnym w załączniku na stronie: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-nagrody/mpek-altergrant/mpek-altergrant-2021.html
Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu ALTERGANT *
Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika.

1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mik.waw.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celu promocji działalności Organizatora oraz organizacji i promowania w mediach społecznościowych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podanie danych jest wymogiem umownym i uczestnik nie jest zobowiązany do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
5. Odbiorcami danych osobowych:
a) w zakresie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz aktywność uczestnika z zakresu kultury - nieograniczony krąg odbiorców (dane te zostaną podane do publicznej wiadomości);
b) w zakresie pozostałych danych osobowych - operatorzy pocztowi, banki, podmiot świadczący dla administratora usługi informatyczne i usługi prawne.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przeprowadzeniem konkursu i wypłatą nagród, a także do upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapoznałem/Zapoznałam się z informacją dotyczącą danych osobowych *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy