Zgłoszenie udziału w Badaniach Naukowych: „Wpływ aplikacji mobilnej SmartFood na zachowania konsumpcyjne i relacje sąsiedzkie mieszkańców miast
Nabór dla Mieszkańców budynków wielorodzinnych w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię *
Nazwisko *
Adres zamieszkania - miejscowość *
Adres zamieszkania - ulica, numer budynku *
Adres zamieszkania - numer lokalu *
Dysponuję telefonem/tabletem z systemem operacyjnym *
Rok urodzenia *
Numer telefonu *
Email *
Oświadczam, że jestem osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkającą w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia lub Poznania.
Clear selection
Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem Umowy o Udziale w Badaniach Naukowych i *
Prosimy wpisać: "nie mam uwag do zaproponowanego wzoru" lub "zgłaszam następujące propozycje zmian:" i wpisać proponowane zmiany.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej www.smartfood.city, dostępnym na stronie www.smartfood.city *
Liczba osób dorosłych zamieszkujących w lokalu *
Liczba dzieci w wieku 6-18 lat zamieszkujących w lokalu *
Liczba dzieci w wieku 0-5 lat zamieszkujących w lokalu *
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1.   Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Partnerzy Konsorcjum Naukowego realizującego projekt SmartFood:  

a.       Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Innowacyjnej 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki, Polska – Promotor Projektu, będący wyznaczonym punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą (zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO);

b.       Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, Polska;

c.        Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 40, 02-353 Warszawa, Polska;

d.       Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU – Norsk institutt for luftforskning), z siedzibą w Kjeller, przy ul. Instituttveien 18, 2007 Kjeller, Norwegia;

e.       Instytut Badawczy Norwegii Zachodniej (WNRI – Vestlandsforsking), z siedzibą w Sogndal, przy ul. Royrgata 4, 6856 Sogndal, Norwegia;

f.        BI Norweska Szkoła Biznesu (BI – Handelshøyskolen BI), z siedzibą w Oslo, przy ul. Nydalsveien 37, 0484 Oslo, Norwegia..

2.   Informacji na temat Pani/Pana danych osobowych udziela Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych w Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, z którym można się skontaktować pisemnie, przekazując informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@proakademia.eu lub na adres podany powyżej.

3.   Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji Badań Naukowych w ramach umowy o dofinansowanie Projektu nr NOR/IdeaLab/SmartFood/0005/2020-00 zawartej przez Realizatora Badań z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dn. 01.12.2021 r.

4.   odbiorcami Pana/Pani danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu.

5.   Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu do 31.12.2029 roku.

6.   Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. RODO obowiązuje we wszystkich krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w Norwegii, która w rozumieniu rozporządzenia nie jest państwem trzecim.

7.   podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze Uczestników Badań Naukowych.

8.   stosownie do art. 22 RODO w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

9.   posiada Pan/Pani:

a.      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

b.     na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania swoich danych (skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o naborze Uczestników Badań Naukowych ani zmianą postanowień umowy) 

c.      na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d.     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. nie przysługuje Pani/Panu:

a.      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.     prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

c.      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Oświadczam, że zapoznałem się z ww. klauzulą informacyjną. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy