กิจกรรมที่ 1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail)

ให้นักเรียนสมัครอีเมลล์ของ Gmail และ Hotmail แล้วกรอกลงแบบฟอร์มที่ครูกำหนดให้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question