Dotazník uchádzača o pozíciu "EXTERNÝ HODNOTITEĽ" grantových programov Erasmus+ a Programy pre mládež
Vyplňte prosím tento dotazník najneskôr do nedele 15.10.2017, do 23:59 h.
Tento dotazník slúži ako podklad pre výberové konanie.
Email address *
Osobné údaje
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Tituly
Your answer
Mobil *
Príp. kontaktný telefón, na ktorom ste najčastejšie zastihnuteľný.
Your answer
Mesto/obec pôsobenia *
Uveďte to miesto, kde aktuálne pracujete / študujete / bývate.
Your answer
Aktuálne zamestnanie *
Uveďte pozíciu a zamestnávateľa, u ktorého aktuálne pracujete, alebo status "nezamestnaný", príp. "na rodičovskej dovolenke".
Your answer
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
Absolvované vzdelanie *
Uveďte školy, kurzy, tréningy a iné relevantné vzdelanie v oblasti práce s mládežou, mládežníckej politiky. Uveďte názov, veľmi stručný obsah vzdelávania, vzdelávaciu inštitúciu.
Your answer
Skúsenosti
Skúsenosti v práci s mládežou *
Uveďte pracovné skúsenosti v oblasti práce s mládežou (terénnej, konzultačnej, metodickej, lektorskej a pod.) a v realizácii mládežníckej politiky. Uveďte aj počet rokov.
Your answer
Skúsenosti s projektovým riadením *
Opíšte svoje skúsenosti s projektovým riadením. Stručne popíšte 2 najvýznamnejšie projekty, na ktorých ste sa podieľali pri ich príprave a realizácii. Uveďte celkový počet pripravovaných a zrealizovaných projektov (približne).
Your answer
Skúsenosti s hodnotením projektov *
Opíšte svoje skúsenosti s hodnotením projektových žiadostí v rámci iných grantových výziev. V akých grantových programoch ste hodnotili projekty. Uveďte celkový počet hodnotených projektových žiadostí (približne).
Your answer
Miera kompetentnosti
Ohodnoťte bodmi svoje vlastné skúsenosti a znalosti v oblasti práce s mládežou, mládežníckej politiky a z hľadiska naplnenia podmienok pre pozíciu externého hodnotiteľa/externej hodnotiteľky. (O = žiadna skúsenosť/znalosť; 5 = excelentná znalosť/ bohatá skúsenosť.)
Skúsenosti *
... v týchto oblastiach:
0
1
2
3
4
5
priama / terénna práca s mládežou
metodická práca s mládežou
projektový manažment
mládežnícke výmeny
dobrovoľníctvo / EDS
znevýhodnení mladí (sociálna inklúzia)
hodnotenie a posudzovanie projektov
vypracovanie analýzy / realizácia výskumu /prieskumu v oblasti PSM
participácia, aktívne občianstvo
fungovanie mládežníckych organizácií
vzdelávanie mladých lídrov (ako lektor)
vzdelávanie pracovníkov s mládežou (ako lektor)
fungovanie strešných organizácií
neformálne vzdelávanie mladých
funovanie reprezentatívnych organizácií: žiackych školských rád, rád mládeže, mládežníckych parlamentov
neformálne mládežnícke skupiny
informačné a poradenské služby mladým
mládežnícke komunitné centrá / nízkoprahové kluby
mládež s nedostatkom príležitostí
interkultúrne učenie
globálne vzdelávane
Znalosti *
... v týchto témach, oblastiach resp. znalosť nasledujúcich dokumentov:
0
1
2
3
4
5
anglický jazyk
projektový cyklus
SWOT analýza
neformálne metódy a techniky
zákon 282/2008 Z.Z. o podpore práce s mládežou
Stratégia SR pre mládež na roky 2014 - 2020
Stratégia EU pre mládež: investovanie a posilnenie postavenia mládeže 2010 – 2018
dokument EURÓPA 2020 - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu
dokument Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: AGENDA 2020“
Smernica: Príkaz ministra č. 54/2013 pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu v oblasti práce s mládežou
Príručka pre žiadateľov k programu Erasmus+
Nariadenie EP a Rady EÚ č. 1288/2013 (ktorým sa zriaďuje "Erasmus+")
Práca hodnotiteľa/-ky
Motivácia a očakávania *
Uveďte Vašu motiváciu a dôvody, pre ktoré chcete spolupracovať s organizáciou IUVENTA ako externý hodnotiteľ/externá hodnotiteľka.
Your answer
Prioritné programy *
Ako hodnotiteľ/ka by ste mali byť byť schopný/a hodnotiť a vypracovať posudok v predloženým žiadostiam a záverečným správam v rámci všetkých programov EÚ Erasmus plus (ďalej len "E+) ako aj v rámci grantovej schémy MŠVVaŠ SR - Programy pre mládež (ďalej len "PPM"). Označte tie programy, ktoré sú pre Vás prioritné z hľadiska Vašej odbornosti a znalosti problematiky. (miera znalosti a preferencie: 1. nízka; 2.podpriemerná; 3. priemerná; 4. nadpriemerná; 5. vysoká)
1
2
3
4
5
PPM - PODPORA mládežníckych organizácií
PPM - PRIORITY mládežníckej politiky
PPM - HLAS mladých
PPM - SLUŽBY mladým (dobrovoľníctvo)
PPM - SLUŽBY mladým (informačno-poradenské)
PPM - KOMUNITA mladým
PPM - DÔKAZY o mladých
E+ (KA1)
E+ (KA2)
E+ (KA3)
Akreditácia organizácií pre EDS
Konflikt záujmov *
Označte tie programy, pri ktorých máte konflikt záujmov (napr. ak v niektorom programe podávate Vy alebo Vaša organizácia projektovú žiadosť o dotáciu/grant):
bez konfliktu záujmov
možný konflikt záujmov
mám konflikt záujmov
PPM - PODPORA mládežníckych organizácií
PPM - PRIORITY mládežníckej politiky
PPM - HLAS mladých
PPM - SLUŽBY mladým (dobrovoľníctvo)
PPM - SLUŽBY mladým (informačno-poradenské)
PPM - KOMUNITA mladým
PPM - DÔKAZY o mladých
E+ (KA1)
E+ (KA2)
E+ (KA3)
Akreditácia MVO pre EDS
Účasť na školení *
Podmienkou pre vybraných uchádzačov je účasť na školení v Bratislave (alebo v okolí), v termíne od štvrtka večera 18.1. do nedele obeda 21.1.2018. Potvrdzujete, že sa školenia budete môcť zúčastniť?
Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov
„Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v online dotazníku, som dobrovoľne poskytol/poskytla organizácii IUVENTA - Slovensky inštitút mládeže, so sídlom na ul. Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4 (IČO: 00157660) a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami organizácie za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, ako aj pre účely pracovno-právneho vzťahu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, a to počas realizácie výberového konania a príp. následného pracovno-právneho vzťahu s organizáciou. Súčasne potvrdzujem, že som poučený/á o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia.“
Udelenie súhlasu *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms