Dotazník uchádzača o pozíciu "EXTERNÝ HODNOTITEĽ" dotačnej schémy Programy pre mládež
Vyplňte prosím tento dotazník najneskôr do nedele, 8.12.2019, do 23:59 h.
Tento dotazník slúži ako podklad pre výberové konanie.
Email address *
Osobné údaje
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Tituly
Your answer
Telefónne číslo *
Your answer
Aktuálne zamestnanie *
Uveďte pozíciu a zamestnávateľa, u ktorého aktuálne pracujete, alebo status "nezamestnaný", príp. "na rodičovskej dovolenke".
Your answer
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
Absolvované vzdelanie *
Uveďte školy, kurzy, tréningy a iné relevantné vzdelanie v oblasti práce s mládežou, mládežníckej politiky alebo projektového manažmentu. Uveďte názov, veľmi stručný obsah vzdelávania, vzdelávaciu inštitúciu.
Your answer
Skúsenosti
Skúsenosti v práci s mládežou *
Uveďte pracovné skúsenosti v oblasti práce s mládežou (terénnej, konzultačnej, metodickej, lektorskej a pod.) a v realizácii mládežníckej politiky. Uveďte aj počet rokov.
Your answer
Skúsenosti s projektovým manažmentom *
Opíšte svoje skúsenosti s projektovým manažmentom. Stručne popíšte najvýznamnejšie projekty, na ktorých ste sa podieľali. Uveďte celkový počet pripravovaných a zrealizovaných projektov (približne).
Your answer
Skúsenosti s hodnotením projektov *
Opíšte svoje skúsenosti s hodnotením projektových žiadostí v rámci iných dotačných výziev. V akých dotačných programoch ste hodnotili projekty? Uveďte celkový počet hodnotených projektových žiadostí (približne).
Your answer
Miera kompetentnosti
Ohodnoťte bodmi svoje vlastné skúsenosti a znalosti v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky (O = žiadna skúsenosť/znalosť; 5 = excelentná znalosť/ bohatá skúsenosť.)
Skúsenosti *
... v týchto oblastiach:
0
1
2
3
4
5
priama / terénna práca s mládežou
metodická práca s mládežou
projektový manažment
dobrovoľníctvo / EDS
znevýhodnení mladí (sociálna inklúzia)
hodnotenie a posudzovanie projektov
vypracovanie analýzy / realizácia výskumu /prieskumu v oblasti PSM
participácia, aktívne občianstvo
vzdelávanie mladých lídrov (ako lektor)
vzdelávanie pracovníkov s mládežou (ako lektor)
fungovanie mládežníckych organizácií
funovanie žiackych školských rád, rád mládeže, mládežníckych parlamentov
neformálne vzdelávanie mladých
neformálne mládežnícke skupiny
informačné a poradenské služby mladým
mládežnícke komunitné centrá / nízkoprahové kluby
mládež s nedostatkom príležitostí
interkultúrne učenie
globálne vzdelávane
Znalosti *
... v týchto témach a oblastiach resp. znalosť nasledujúcich dokumentov:
0
1
2
3
4
5
projektový cyklus
SWOT analýza
techniky a metódy neformálneho vzdelávania
zákon 282/2008 Z.Z. o podpore práce s mládežou
Stratégia SR pre mládež na roky 2014 - 2020
dokument EURÓPA 2020 - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu
dokument Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: AGENDA 2020“
Smernica: Príkaz ministra č. 54/2013 pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu v oblasti práce s mládežou
Práca hodnotiteľa/-ky
Motivácia a očakávania *
Uveďte Vašu motiváciu a dôvody, pre ktoré chcete spolupracovať s organizáciou IUVENTA ako externý hodnotiteľ/externá hodnotiteľka.
Your answer
Prioritné programy *
Ako hodnotiteľ/ka by ste mali byť byť schopný/a hodnotiť a vypracovať posudok v predloženým žiadostiam a záverečným správam v rámci všetkých programov dotačnej schémy MŠVVaŠ SR - Programy pre mládež (ďalej len "PPM"). Označte tie programy, ktoré sú pre Vás prioritné z hľadiska Vašej odbornosti a znalosti problematiky. (miera znalosti a preferencie: 1. nízka; 2.podpriemerná; 3. priemerná; 4. nadpriemerná; 5. vysoká)
1
2
3
4
5
PRIORITY mládežníckej politiky
HLAS mladých (rady mládeže)
SLUŽBY mladým (dobrovoľníctvo)
SLUŽBY mladým (informačno-poradenské)
KOMUNITA mladým (samospráva)
DÔKAZY o mladých (výskumy)
PODPORA mládežníckych organizácií
Konflikt záujmov *
Označte tie programy, pri ktorých máte konflikt záujmov (napr. ak v niektorom programe podávate Vy alebo Vaša organizácia žiadosť o dotáciu):
bez konfliktu záujmov
možný konflikt záujmov
mám konflikt záujmov
PRIORITY mládežníckej politiky
HLAS mladých
SLUŽBY mladým (dobrovoľníctvo)
SLUŽBY mladým (informačno-poradenské)
KOMUNITA mladých
DÔKAZY o mladých
PODPORA mládežníckych organizácií
Účasť na školení *
Podmienkou pre vybraných uchádzačov je účasť na školení (miesto bude upresnené neskôr), v termíne od piatka večera 10.1.2020 do nedele obeda 12.1.2020. Potvrdzujem, že sa školenia budem môcť zúčastniť.
Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov
Zaslanie dotazníka bude považované za vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely registrácie na vzdelávanie podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Získané osobné údaje nebudú podliehať profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu ani nebudú poskytnuté inému subjektu.
Spracúvanie Vašich osobných údajov poskytnutých v tomto dotazníku je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu IUVENTY podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) nariadenia GDPR, ktorým je výberové konanie na pozíciu hodnotiteľa.
Obsahom spracúvania je evidovanie záujemcov o pozíciu hodnotiteľa, výber kandidátov podľa kritérií IUVENTY a komunikácia s kandidátmi. Príjemcom osobných údajov bude IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Doba uchovávania osobných údajov účastníkov, ktorí sa zúčastnia vzdelávania bude 5 rokov.
IUVENTA spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. IUVENTA má aplikované technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti podanej písomne alebo osobne máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; na prenosnosť osobných údajov; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Udelenie súhlasu *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy