แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศ (website) ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและประเมินความคิดเห็นในการใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานตรวจสอบภายในต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ *
อายุ *
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบสารสนเทศ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ความสะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ความหลากหลายของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน
สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
มีฟังก์ชันหรือเครื่องมือให้ใช้งานอย่างเหมาะสม
ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
มีรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม
มีข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน
ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันเสมอ
มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม
มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ ที่สำนักงานตรวจสอบภายในควรพัฒนา
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse