Fòrum Ruralia: Grup de Cultura com a Estratègia de Desenvolupament Rural.
Foro Ruralia: Grupo de cultura Rural  (coordina jaume.portet@cv.gva.es) Ets: http://cort.as/2gIu.
Per més info clica en:  http://cort.as/2xYo  / Para más información clicka en:  http://cort.as/2gBz
La síntesi de respostes fins l'hora / La síntesis de respuestas hasta ahora: http://cort.as/2gJ_

Si vols parlar-nos del teu poble / Si quieres hablarnos de tu pueblo ves a:  http://cort.as/2xdG
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Anàlisi dels espais rurals valencians i propostes per al seu futur viu: La cultura rural
 Análisis de los espacios rurales valencianos y propuestas para su futuro vivo: La cultura rural.

No es tracta de respondre a totes les preguntes, si no les que tingues alguna aportació que fer.
No se trata de responder a todas las preguntas, sino a las que tengas alguna aportación que hacer.

Les qüestions sobre el marc teòric (punt 1) estan desprès del punt 4.
Las cuestiones sobre el marco teórico Ipunto 1) están despues del punto 4.
2. La cultura al món rurals des de els anys 1980s
2. La cultura al mundo rural desde los años 1980s.
2 a) Polítiques públiques i privades de cultura rural. Etapes/períodes.
2 a) Políticas públicas y privadas de la cultura rural. Etapas/periodos
2 b) Aparició de noves corrents/tendències (s'hagen estès o no)
2 b) Aparición de nuevas corrientes/tendencias (extendidas o no)
2 c) Percepció social dels canvis. Respostes organitzades i no. Canvis d'actitud dels afectats
2 c) Percepción social de los cambios. Respuestas organizadas o no. Cambios de actitud de los afectados.
2 d) Resultats i efectes de les polítiques descrites (segons corrents, percepcions i respostes)
2 d) resultados y efectos de las políticas descritas (según corrientes, percepciones y respuestas)
3. Situació present  (2010-2013)
3. Situación presente (2010-2013)
3 a) L'Estat de la qüestió. Breu diagnòstic
3 a) El estado de la cuestión. Breve diagnóstico.
3 b) Criteris de sostenibilitat (hui) de la cultura rural
3 b) Criterios de sostenibilidad (hoy) de la cultura rural
3 c) Impacte de la crisi actual en la cultura al medi rural: Gestió (retallades....), efectes i respostes
3 c) Impacto de la crisis actual en la cultura al medio rural: Gestión (recortes...), efectos y respuestas
4.  La sostenibilitat rural en el futur
4. La sostenibilidad rural en el futuro
IV a) Reptes importants (i urgents) per a la cultura rural.
4 b) L'espai rural que volem, des de la perspectiva cultural.
4 b) El espacio rural que queremos, desde la perspectiva cultural.
4 c) Estratègies: Objectius i eixos estratègics.
4 c) Estrategias: Objetivos y ejes estratégicos.
4 d) Accios que hem de fer per arribar als objectius estratègics
4 d) Acciones que hemos de hacer para llegar a los objetivos estratégicos
Conclusions
Conclusions
1)  Marc teòric
1) Marco teórico
1 a) Relació de la cultura amb la sostenibilitat rural.
1 a) Relación de la cultura con la sostenibilidad rural
1 b1) Evolució de la cultura per al desenvolupament. INDICADORS
1 b1) Evolución de la cultura para el desarrollo.  INDICADORES
1 b2) Evolució de la cultura per al desenvolupament: DADES/cifres
1 b2) Evolución de la cultura para el desarrollo: DATOS/cifras
1 c) Paradigmes sobre cultura i desenvolupament
1 c) Paragimas sobre cultura y desarrollo
1 d) Conceptes operatius: Glossari de termes.
1 d) Conceptos operativos. Glosario de términos
1 e) Bibliografía, webgrarfía i altres fonts
1 3) Bibliografía, webgrafía i otras fuentes
6. Dades orientatius i suggeriments
6. Datos orientativos y sugerencias
6 a) Persones protagonistes de la cultura rural que conegues: nomb, activitat, localitat, ecorreu
6 a) personas protagonistas de la cultura rural que conozcas: nombre, actividad, localidad, ecorreo
6 b) Observacions i suggeriments.
6 b) Observaciones y sugerencias.
6 c) Grau d'implicació en l'organització del Foro Ruralia: grup de cultura rural
6 c) Grado de implicación en la organización del Foro Ruralia
Clear selection
6 d) Dades personals orientatives: Nom, localitat, activitat, ecorreu
6 d) Datos personales orientativos: nombre, localidad, actividad, ecorreo
Gràcies per la teua col·laboració.
Gracias por tu colaboración
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy