24 - Gapadasig ba ang Dios sa mga Astrologo ug mga Maglalamat?
Ang numero sa parenthesis gapakita kung pila ka mga kahon ang kinahanglan tsikan aron mahusto nianang numeroha sa quiz.
Email *
Kompleto nga Ngalan (Apelyido, Pangalan) *
Kompleto nga Address *
Contact Number *
1. Palihug itsek ang mga butang sa ubos nga adunay sama nga kahulugan: (4) *
1 point
Required
2. Ang Dios ba nagahatag sa gasa sa profesiya pareho sa lalake ug babaye? (1) *
1 point
Required
3. Sumala sa Efeso capitulo 4, unsa ang lima ka mga gasa ang gibilin ni Jesus sa iglesia diha sa Iyang pagkayab? (5) *
1 point
Required
4. Unsa kadugay kining lima ka mga gasa, lakip ang mga profeta, magpabilin diha sa iglesia? (1) *
1 point
Required
5. Sumala sa Bibliya, unsa sa mga butang nga gisulat sa ubos ang tinuod mahitungod sa usa ka profeta nga anaa diha sa panan-awon? (5) *
1 point
Required
6. Ang pagbuhat sa mga milagro kanunay nga pamatuod nga ang usa ka profeta iya sa Dios. (1) *
1 point
Required
7. Ako makabalo sa siguro nga ang usa ka profeta iya sa Dios kon siya (1) *
1 point
Required
8. Unsa sa mga sumusunod ang gikondenar diha sa Bibliya? (1) *
1 point
Required
9. Ang primera nga buhat sa usa ka profeta mao ang pag-alagad sa iglesia. (1) *
1 point
Required
10. Ang iglesia dili mahimong matuod nga iglesia sa Dios sa katapusang panahon sanglit kini adunay profeta. (1) *
1 point
Required
11. Unsa nga bahin sa lawas ang nagrepresentar sa profesiya? (1) *
1 point
Required
12. Mga dugan pang matuod nga mga profeta sa katapusang panahon ang mogula sa wala pa ang ikaduhang pagbalik ni Jesus. (1) *
1 point
Required
13. Ang pagsunod “sa Bibliya ug sa Bibliya lamang” nagkahulugan nga ang usa kinahanglan modawat sa matuod nga profeta. (1) *
1 point
Required
14. Unsa ang tulo ka mga butang mahitungod sa profesiya ang gimando sa Bibliya diha sa 1 Tesalonica 5:20, 21? (3) *
1 point
Required
15. Sa dihang atong isalikway ang panghimangno sa usa ka matuod nga profeta, kita nagsalikway sa panghimangno sa Dios. (1) *
1 point
Required
16. Ang matuod nga mga profeta sa katapusang panahon magatudlog bag-ong mga diktrina nga dili hakaplagan sa Bibliya. (1) *
1 point
Required
17. Ngano nga kasagaran sa mga iglesia walay matuod nga profeta o mga profeta? (1) *
1 point
Required
18. Kon diin walay panan-awon, ang mga tawo mawagtang. (1) *
1 point
Required
19. Ang iglesia nga walay gasa sa profesiya buta. (1) *
1 point
Required
20. Andam ko nga sulayan ang mga sinulat ni Ellen White pinaagi sa Kasulatan ug dawaton sila kung kini nahiuyon sa Biblia. *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy