Stòr-dàta de Chleasaichean | Gaelic Actor Database: Foirm-clàraidh | Registration Form
Tha Fèisean nan Gàidheal gu cunbhalach a' solarachadh chothroman-obrach do luchd-labhairt na Gàidhlig tro phròiseactan dràma a th'air an libhrigeadh tron t-seirbheis Fèisgoil agus an-dràsta tha sinn ag ùrachadh ar stòr-dàta de dhaoine le Gàidhlig a dh'fhaodamaid fhastadh mar chleasaichean.
Tha a' mhòr-chuid de thursan le dealbhan-cluiche agus bùthan-obrach dràmadach ag amas air clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ach tha seirbheis againn do sgoilearan bun-sgoile a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig cuideachd.
Ma tha thu 18 bliadhna a dh'aois no nas sine, ma tha ùidh agad ann an obair-chleasachd 's nam biodh ùidh agad obrachadh dhuinn mar chleasaiche nach lion thu an fhoirm-chlàraidh againn gu h-iosal?

Fèisean nan Gàidheal regularly provides employment opportunities for Gaelic speakers through drama projects produced and toured through our Fèisgoil service and we're currently updating our database of Gaelic speakers we could potentially employ as actors.
The majority of the Gaelic language plays and dramatic workshops we tour are aimed at children enrolled in Gaelic medium education but we also provide a service for primary school classes learning Gaelic as an additional language.
If you're a Gaelic speaker, aged 18 or above and would be interested in working for us an actor please complete the registration form below.

Email address *
Ainm | Name *
Your answer
Ceann-latha breith | Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Seòladh-taighe | Address (including postcode) *
Your answer
Àireamh-fòn | Phone number *
Your answer
A bheil eòlas agad air obair-chleasachd? | Do you have acting experience?
Your answer
A bheil eòlas a th'agad air obair-chloinne (m.e. sgoiltean, clubaichean-oigridh, sgoiltean-àraich)? | Have you experience of working with children? (e.g. schools, youth clubs, after school clubs, nurseries)
Your answer
A bheil thu a' seinn agus/ no a' cluich ionnsramaid? | Do you sing and/ or play a musical instrument?
Your answer
A bheil cead draibhidh agad? | Do you have a driver's licence? *
Ma tha ceistean agaibh mun t-seòrsa obair a bhiodh an sàs bruidhinnibh ris an Oifigear Dràma againn air 01463 225 559 no cuiribh brath thuige aig angus@feisean.org If you've any questions about the kind of work involved please contact our Drama Officer Angus Macleod on 01463 225 559 or e-mail angus@feisean.org
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms